Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 30/003/000/3747/23.10.2015 Κοινοποίηση των AYO υπ' αριθ. 30/003/000/3621/2015 και 30/003/000/3622/2015 που αφορούν στον τομέα του ζύθου

(Κοινοποίηση των AYO υπ' αριθ. 30/003/000/3621/2015 και 30/003/000/3622/2015 που αφορούν στον τομέα του ζύθου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/3747

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521, Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Σάμιος - A. Αλίβερτη
Τηλέφωνο:210 6479221-223
Fax: 210 6468272
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των AYO υπ' αριθ. 30/003/000/3621/2015 και 30/003/000/3622/2015 που αφορούν στον τομέα του ζύθου».

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις υπ' αριθ. 30/003/000/3621/16.10.2015 «Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ' αριθ. Φ.318/216/2002 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων» και 30/003/000/3622/16.10.2015 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3000102/34/0098/09-1-1991 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη» αποφάσεις του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2231/Β.

Με τις εν λόγω ΑΥΟ επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία του ζύθου αναφορικά, αφενός μεν με τους τηρητέους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση, αφετέρου δε με τις εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες έγκρισης (από την Υπηρεσία μας) των επισημάτων (ετικετών) επί των μέσων συσκευασίας του ζύθου που προορίζεται για εξαγωγή.

Σημειώνεται ότι οι κατά τα ανωτέρω κοινοποιούμενες ΑΥΟ εφαρμόζονται από την 16-10-2015.

Ειδικότερα:

1.α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΑΥΟ υπ' αριθ. 30/003/000/3621/16.10.2015 (ΑΔΑ 7ΒΔ6Η-ΩΑ9) αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΑΥΟ υπ' αριθ. Φ.318/216/2002 που σχετίζονται με τις απαιτήσεις που αφορούν στους χώρους αποθήκευσης (αποθήκες) των πρώτων υλών ζυθοποίησης των επιχειρήσεων (ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις) που διαθέτουν ειδική άδεια παραγωγής μπίρας για επιτόπια κατανάλωση. Συγκεκριμένα, αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στις διαστάσεις και στην ελάχιστη επιφάνεια των εν λόγω αποθηκευτικών χώρων, ενώ αναδιατυπώνονται οι διατάξεις που αφορούν στους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι χώροι αυτοί. β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της εν λόγω ΑΥΟ (υπ' αριθ. 30/003/000/3621/16.10.2015) αντικαθίστανται οι τρεις (3) αμέσως επόμενες, μετά το σημείο (η), περίοδοι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΑΥΟ Φ.318/216/2002, οι οποίες σχετίζονται με τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μονάδες παραγωγής μπίρας των προαναφερόμενων επιχειρήσεων που διαθέτουν ειδική άδεια παραγωγής μπίρας για επιτόπια κατανάλωση. Συγκεκριμένα, αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στις διαστάσεις και στην ελάχιστη επιφάνεια των εν λόγω μονάδων παραγωγής μπίρας για επιτόπια κατανάλωση, ενώ επιτρέπεται πλέον η χρήση των υπογείων χώρων για ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή μπίρας, με τη ρητή εξαίρεση της περίπτωσης τοποθέτησης ζυθοβραστήρα και δεξαμενών ζύμωσης, σίτευσης/αποθήκευσης των ημιετοίμων προϊόντων (ζυθογλεύκος, ζύθος σε σίτευση κλπ.) και αυτό για λόγους ασφάλειας, δηλαδή προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων λόγω έκλυσης, εκ της ζυμώσεως, μη ελεγχόμενων ποσοτήτων αερίων (κυρίως διοξειδίου του άνθρακα).

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΑΥΟ υπ' αριθ. 30/003/000/3622/16.10.2015 (ΑΔΑ 6ΡΘ8Η-8ΩΚ) , καταργήθηκε η διαδικασία έγκρισης από την Υπηρεσία μας των επισημάτων ζύθων που προορίζονται για διάθεση εκτός της ελληνικής αγοράς, όπως προβλεπόταν στις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης α(3) της παραγράφου I, καθώς και της περίπτωσης (γ) της παραγράφου II του άρθρου 1 της ΑΥΟ αριθ. 30000102/34/0098/91(ΦΕΚ 34/Β).

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 965/1980 (ΦΕΚ 243/Α/20-1- 1980), σύμφωνα με τις οποίες ο ζύθος που προορίζεται να διατεθεί εκτός της ελληνικής αγοράς είναι ειδικά συσκευασμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των οικείων αποφάσεων του κ. Υπουργού Οικονομικών και απαγορεύεται να διατίθεται στην εσωτερική αγορά υπό τη συσκευασία αυτή.

Β. Κατόπιν τούτων, οι Χημικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των οικείων επιτηδευματιών που εποπτεύουν.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο