Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2015 ]

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφαση 1/735/22.10.2015 Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'1780/19.8.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'1780/19.8.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/735/22.10.15 του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'1780/19.8.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195/17.8.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/5.4.2013 ) και το άρθρο 10 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014)

2. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A' 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

3. της απόφασης 11/720/16.7.2015 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν.3606/2007» του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1


Η απόφαση 11/720/16.7.2015 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'1780/19.8.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 προστίθεται η πρόταση:
«και εξετάσεων.»

2. Στο τέλος του στοιχείου δ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 προστίθεται η πρόταση :
«... και διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων.»

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Προκειμένου για την ανανέωση ισχύος των Πιστοποιητικών (α1) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ο χρόνος από την έκδοση υπολογίζεται με βάση το πιο πρόσφατα αποκτηθέν Πιστοποιητικό.»

4. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 20 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται σε 9 και 10, αντίστοιχα:
«8. Η ανανέωση Πιστοποιητικού (α1) έως (δ) μέσω συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης συνεπάγεται την ταυτόχρονη ανανέωση του Πιστοποιητικού (ε).»

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Φορείς στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί η διεξαγωγή Σεμιναρίου Πιστοποίησης (α1) του άρθρου 16, περιλαμβανομένων των σχετικών εξετάσεων, δεν απαιτείται να υποβάλουν φάκελο αξιολόγησης για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Σεμιναρίου, εφόσον δεν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε αυτό.»

6. Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ), στα οποία είχε ανατεθεί η διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 της καταργηθείσας απόφασης 3/505/3.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα εξακολουθήσουν να διενεργούν τις εν λόγω εξετάσεις μέχρι το πέρας του έτους 2015.»

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Η Α' Αντιπρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Β' Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Σωκράτης Λαζαρίδης
Ιωάννα Σεληνιωτάκη
Δημήτριος Αυγητίδης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο