Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2000 ]

ΠΟΛ.1088/7.3.2000 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 49 και της παρ. 6 του άρθρου 50 του v.2238/1994

(Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 49 και της παρ. 6 του άρθρου 50 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α
Τηλέφωνο: 3375314- 5
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2000
Αριθμ. Πρωτ. 1024983/463/Α0012

ΠΟΛ.: 1088

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 49 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν.2238/1994.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών εφαρμόζεται ο κατάλληλος συντελεστής αυτής της παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του έργου, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους.

Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης διαφέρουν από τις τεκμαρτές δαπάνες, που προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, οι συντελεστές αυτής της παραγράφου αυξάνονται κατά 20%.

2. Με την 1122241/2246/Α0012/ διαταγή μας, ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έγινε δεκτό ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών εφαρμόζονται στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους οι αντίστοιχοι συντελεστές της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, ανάλογα με την κατηγορία του τεχνικού έργου, χωρίς να αφαιρούνται τα ποσά των τυχόν παρεχόμενων εκπτώσεων.

3. Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.2214/1994, έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1994 και μετά.

4. Όμως, και πριν από τη χρήση 1994 είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1055681/606/Α0012/11-1-1991 και 1121140/1689/Α0012/13-10-1993) ότι στην έννοια των ακαθάριστων αμοιβών της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955 (και τώρα παράγραφος 5 άρθρου 49 ν. 2238/1994) περιλαμβάνονται οι ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές.

5. Επίσης, σημειώνεται ότι, κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων, ως νόμιμη αμοιβή προκειμένου για έργα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων θεωρείται η συμβατική αμοιβή.

6. Εξάλλου με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 50 του ίδιου νόμου ορίζεται κατ' εξαίρεση ότι για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών στις ακαθάριστες αμοιβές τους εφαρμόζονται οι συντελεστές της παραγράφου 5 του άρθρου 49. Σε περίπτωση που δεν τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αυτά που τηρούν κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής που εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά 40%.

Ειδικά, για τις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους και την ενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικής με αυτά τα έργα, ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματός τους γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή, ο οποίος υπολογίζεται:

α) Στο ποσό της συμβατικής αμοιβής, για την εκπόνηση σχεδίων ή μελετών και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων.

β) Στο ποσό της νόμιμης αμοιβής, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

7. Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών εφαρμόζεται ο κατάλληλος συντελεστής της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994, ανάλογα με την κατηγορία του έργου, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους προκειμένου για ιδιωτικά έργα ή στις ακαθάριστες συμβατικές αμοιβές τους προκειμένου για έργα του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι ακαθάριστες νόμιμες ή συμβατικές αμοιβές δεν θα μειώνονται με την αξία των εκπτώσεων που έχουν αναγραφεί στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή στα πιστωτικά τιμολόγια. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 1994.

8. Τέλος, για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών εφαρμόζονται οι συντελεστές της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, προκειμένου για αμοιβές τους από τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων, την επίβλεψη της εκτελεσής τους και την ενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικής με αυτά τα έργα, στο ποσό της συμβατικής αμοιβής, όταν πρόκειται για την εκπόνηση σχεδίων ή μελετών και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων ή στο ποσό της νόμιμης αμοιβής, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Με Ε.Υ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο