Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/60874/0004/16.10.2015 Τροποποίηση της αριθ. 2/ 58365/ 0004/ 18.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την επιλογή του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που θα μετακινηθεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 7ΣΤΨΗ-ΗΟ4)»

(Τροποποίηση της αριθ. 2/ 58365/ 0004/ 18.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την επιλογή του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που θα μετακινηθεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 7ΣΤΨΗ-ΗΟ4)»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 2/60874/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ.2/58365/0004/18.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την επιλογή του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που θα μετακινηθεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 7ΣΤΨΗ-ΗΟ4)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπερ. i) της περ. β) της παρ. 1 της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α'94)

β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 71/2015 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α'114)

στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 

2. Την αριθ. 2/58088/0004/17.9.2015 απόφασή μας με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'2068).

3. Την αριθ.2/58365/0004/18.9.2015 απόφασή μας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την επιλογή του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που θα μετακινηθεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 7ΣΤΨΗ-ΗΟ4).

4. Το αριθ. 3869/25.9.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με το οποίο ζητείται η αντικατάσταση των εκπροσώπων της.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 2/58365/0004/18.9.2015 απόφασή μας, ως προς τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και ως προς το χρόνο παράδοσης του πορίσματος, και αντικαθιστούμε τα υπ' αριθ. 4) μέλη της παραγράφου Β και την παράγραφο ΣΤ του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«Β.
4. Ευστάθιο Τσίρμπα του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αττικής - Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως τακτικό μέλος,
Βασιλική Συρίγου του Ματθαίου, ειδική σύμβουλο στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως αναπληρωματικό μέλος. (Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς)»
«ΣΤ. Το πόρισμα της Επιτροπής θα παραδοθεί μέχρι και την Παρασκευή 16.10.2015.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και αρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο