Σχόλια

Καταργήθηκε με την 390161/2924/23.9.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2015 ]

Αριθμ. οικ.: 446444/3031/13.10.2015 Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ.: 446444/3031

(ΦΕΚ Β' 2298/23-10-2015)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).

2. Το Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α'/23-12-2004) και ειδικότερα τις περιπτώσεις (γ), (στ), (ζ) και (η) της παρ. 15 του άρθρου 7 καθώς και της παρ. 18 του ίδιου άρθρου.

4. Το άρθρο 241 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ/Α/86/11-04-2012) σχετικά με την ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/ Α'/9-3-1999) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού (Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης).

6. Την υπ' αριθμ. 482178/4508/2.12.2014 (ΦΕΚ/Β/3267/ 5-12-2014) απόφαση επανασύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15. του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και κανονισμός της διαδικασίας λειτουργίας της του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και την από 9-12-2014 (ΦΕΚ/Β/3439/22-12-2014) ορθή επανάληψη αυτής.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η τυχόν προκαλούμενη δαπάνη για αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών, του Γραμματέα και των αναπληρωτών βοηθών του Γραμματέα κατά εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 βαρύνει το έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 1992ΣΕ0240000 «Δαπάνη πάσης δύσεως αποζημιώσεις» της ΣΑΕ 024 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/88585/0022/21-12-2012 (ΥΟΔΔ 592), όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Την ανάγκη επανασύστασης εκ νέου της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του EOT, εκπρόσωπος της οποίας ορίζεται μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων με την ανωτέρω υπ' αριθμ. 482178/4508/2.12.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 112/2014 (ΦΕΚ/Α'/179/29-8-2014) η οποία μεταφέρθηκε με το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ/Α'/20/Α/27-01-2015) στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο με το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ/Α/114/22-9-2015) μετονομάστηκε σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αλλά και λόγω ανάγκης τροποποίησης/συμπλήρωσης επιμέρους άρθρων αυτής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


1. Επανασυστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, μέλη της οποίας είναι:

1. O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
ii. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
iii. Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
iv. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
v. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
vi. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
νii. Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας.
viii. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ix. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).
x. Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.). xi. Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.

2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων είναι η γνωμοδότηση:

1. Για αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και για αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ιδίου νόμου υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου (1) που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον οι φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τηρούνται σ' αυτήν.

3. Για αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998 και Ν. 1892/1990 εφόσον ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για την σύνταξη των εισηγήσεων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές βοηθοί Γραμματείς οι οποίοι επικουρούν τον γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές βοηθοί Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Η ημερησία διάταξη κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Η αποστολή της πρόσκλησης, της ημερήσιας διάταξης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

5. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
α. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

8. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων μέλη που είναι σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1892/1990 ή στους Ν. 2601/98 και Ν. 3299/2004, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 6
Συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της παρούσας απόφασης γίνεται, σύμφωνα με την περίπτωση στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, με απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο