Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: Β1/ οικ 63961/ 3213/ 20.10.2015 Διαβίβαση προς τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών των διαπιστούμενων εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων πλέον σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Κοινοτικού Κανονισμού 1071/2009/ΕΚ για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα

(Διαβίβαση προς τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών των διαπιστούμενων εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων πλέον σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Κοινοτικού Κανονισμού 1071/2009/ΕΚ για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 20 Οκτωβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. Β1/οικ63961/3213
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκουρβέλου - Α. Βλάχου - Γ. Γεωργόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6508484 - 8510, - 8408
FAX : 210 6508491, - 8451
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ : [email protected]
[email protected]
[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση προς τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών των διαπιστούμενων εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων πλέον σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Κοινοτικού Κανονισμού 1071/2009/ΕΚ για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα


ΣΧΕΤ.: (1) Η αριθμ. πρωτ. Φ450/10735/1241/23.03.2012 εγκύκλιος - ΑΔΑ Β44Χ1-Ζ3Ε
(2) Η αριθμ. πρωτ. Φ450/746/79/31.12.2012 εγκύκλιος - ΑΔΑ ΒΕΦΔ1-Τ2Δ

1. Όπως είναι γνωστό, από 4.12.2011 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του εν λόγω Κανονισμού υπάρχει η υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Στο εθνικό μας δίκαιο η παραπάνω υποχρέωση θεσπίστηκε με το άρθρο 9 του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α' 174).

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο (ε), το Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) περιέχει -μεταξύ άλλων- δεδομένα για τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) που οδήγησαν σε καταδίκη ή επιβολή κυρώσεων τα τελευταία δύο έτη για την επιχείρηση ή τον διαχειριστή μεταφορών ατομικά (άρθρο 6.1 εδ. β' κανονισμού 1071/2009).

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους ήδη οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών έχουν την υποχρέωση τήρησης στοιχείων για μέρος των εν λόγω παραβάσεων, τις οποίες διαπιστώνουν και στη συνέχεια σας αποστέλλουν τα όργανα ελέγχου.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τα δεδομένα παραβάσεων που καταχωρούνται στο ΕΜΜΕ στις πλέον σοβαρές παραβάσεις του παραρτήματος IV του Κανονισμού (άρθρο 16.2 εδ. β'), όπως αυτές καθορίζονται κωδικοποιημένες στο συνημμένο Παράρτημα Ι της παρούσης.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω παρακαλείσθε από τη λήψη της παρούσας για την διαβίβαση προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών που έχει αδειοδοτήσει την ελεγχόμενη μεταφορική επιχείρηση, των παραβάσεων που διαπιστώνετε καθοδόν ή στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαβίβαση θα ακολουθεί τον τύπο του συνημμένου εντύπου Παράρτημα ΙΙ (το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται εις διπλούν), το οποίο υποχρεούστε εντός 60 ημερών να συμπληρώνετε και αποστέλλετε για κάθε παράβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τηλεομοιοτυπίας στην αρμόδια υπηρεσία. H αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών προκύπτει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από την κοινοτική άδεια (εφόσον αυτή αποτελεί συνοδευτικό έντυπο μεταφοράς) ή από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Εφόσον το έντυπο αποσταλεί σε υπηρεσία διαφορετική από αυτή στην οποία τηρείται ο φάκελος της επιχείρησης, διαβιβάζεται αρμοδίως. Αντίγραφο του εντύπου παραδίδεται στον οδηγό.

3. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης φάκελος των στοιχείων της μεταφορικής επιχείρησης, κατά τη μεταφορά έδρας της επιχείρησης σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος μεταφέρεται ο φάκελος της άδειας και η ανανέωση γίνεται από την υπηρεσία μεταφορών όπου η έδρα της επιχείρησης. Κατά την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος χορηγείται ο ίδιος αριθμός μητρώου.

4. Ευνόητο είναι ότι υποχρεούστε να αποστέλλετε το συνημμένο έντυπο με συμπληρωμένες τις παραβάσεις, για τις οποίες επί του παρόντος κατά την εθνική μας νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή κύρωσης.

5. Για τη διαχείριση των συμπληρωμένων εντύπων που αφορούν σε παραβάσεις που καταλογίζονται σε μεταφορικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ θα αποσταλούν νεότερες οδηγίες.

6. Σύμφωνα και με το άρθρο 17 του ίδιου Κανονισμού θα πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις με τις διαδικασίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, τα ελεγκτικά όργανα, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, θα ενημερώνουν υποχρεωτικά τον οδηγό παραδίδοντας το συνημμένο έντυπο - Παράρτημα ΙΙΙ, που αφορά στο δικαίωμα ενημέρωσης του ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. Σ. Καλλιβωκάς

Ακριβές αντίγραφο
Χ Σταθουλοπούλου

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο