Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1131477 ΕΞ 2015/9.10.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2015 ]

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1110260 ΕΞ 2015/25.8.2015 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

(Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1110260 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Γ' 955/30-09-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε1 και Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ.Α'/ 12-11-2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4277/2014 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α'/1-8-2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α'/2007), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (Φ.Ε.Κ. 149/τ.Α'/15-7-2014) και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 111/2014 (Φ.Ε.Κ. 178/τ.Α'/29-8-2014) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/τ.Β'/ 28-1-2013) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών.

5. Την αριθμ. 20/25-6-2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 360/ΥΟΔΔ/25-6-2014) σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1041817 ΕΞ 2015/24-3-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1024331 ΕΞ 2015/20-2-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 απόφαση καθορισμού της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.

9. Τις από 5-5-2015, 11-5-2015, 13-5-2015, 19-5-2015 και 20-5-2015 συνεδριάσεις του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης.

10. Τις αιτήσεις των υπαλλήλων.

11. Τις κενές θέσεις των Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης σε θέση και υπηρεσία ως εξής:

A/A

AMY

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡ.

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤ.

ΒΑΘ.

ΑΠΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.

262725

ΣΑΜΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2.

330407

ΔΗΜΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3.

258376

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

4.

249508

ΤΣΙΠΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΩΤΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

Α' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Α' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

5.

332817

ΛΑΜΠΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Β' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

6.

264002

ΤΣΕΛΕΝΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

7.

244707

ΔΑΝΙΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

Β' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

8.

334623

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

9.

334532

ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

10.

275297

ΤΣΟΓΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ-

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ-

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

11.

258178

ΚΟΥΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ

Β'

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΒ. Η στοχοθεσία των ανωτέρω οργανικών μονάδων καθορίζεται σύμφωνα με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έτους 2015, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο