Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2000 ]

ΠΟΛ.1082/2.3.2000 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑXΙ) για το έτος 2000

(Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑXΙ) για το έτος 2000)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 2 Μαρτίου 2000
Αρ. Πρωτ .: 1021143/766/93/Β0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Β
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α& Β

ΠΟΛ.: 1082


ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το έτος 2000.
1021143/766/93/Β0014/ΠΟΛ.1082/2.3.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 54.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις της υποπερ. γι' της περ. γ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 ΚΒΣ (ΦΕΚ 84/Α').
3. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απόδοσης του ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων.
4. Τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους υποκείμενους στο ΦΠΑ εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων για την αποδοχή του απλοποιημένου τρόπου υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Προσδιορισμός καταβαλλόμενου κατ' αποκοπή ποσού ΦΠΑ 1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που είναι κάτοχοι μέχρι και δύο (2) πλήρων αδειών, δηλαδή συνολικό ποσοστό εκμετάλλευσης μέχρι 200%, αποδίδουν ΦΠΑ
με βάση τα κατ' αποκοπή ποσά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Τα ποσά του ΦΠΑ που οφείλονται για το έτος 2000 για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο προσδιορίζονται σε:
α) 125.000 δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:
αα) Στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται μετις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
αβ) Στους Δήμους και τις Κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις.
β) 115.000 δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.
γ) 105.000 δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους.
δ) 95.000 δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους.
ε) 75.000 δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Κοινοτήτων με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους και κάτω.
3. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του προς απόδοση τεκμαρτού ποσού ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του ΟΤΑ εντός του οποίου έχει την έδρα του το ΕΔΧ αυτοκίνητο και όχι ο πληθυσμός των ενοποιημένων Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτός προέκυψε με το Ν.2539/1997.

Αρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου
1. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ΕΔΧ αυτοκινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπάρχει συνεκμετάλλευση (κοινωνία), ο κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται για την καταβολή στο Δημόσιο του ποσού ΦΠΑ που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που προκύπτει από την άδεια εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
2. Ο φόρος του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι τις 15.6.2000 και η δεύτερη μέχρι τις 15.12.2000 και θα αφορούν το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση που εκδίδεται άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου μέσα στο έτος, ο φόρος καταβάλλεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
Κατά τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου ο πωλητής υποχρεούται στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου μέχρι την ημερομηνία της μεταβίβασης. Ως ημερομηνία μεταβίβασης θα λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες της παρούσας διάταξης η 1η του μήνα μέσα στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η ίδια ημερομηνία θα λαμβάνεται υπόψη και στις περιπτώσεις διακοπής ή οποιασδήποτε μεταβολής των εργασιών (π.χ. αποχαρακτηρισμός, καταστροφή του ΕΔΧ αυτοκινήτου κ.λπ.).
3. Αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού ΦΠΑ που οφείλεται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο είναι η αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του εκμεταλλευτή του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΔΟΥ και ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Η αρμόδια ΔΟΥ διαβιβάζει ένα (1) αντίγραφο της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ στη ΔΟΥ που τηρείται
ο φάκελος του αυτοκινήτου.
4. Για την καταβολή του κατ' αποκοπή προσδιοριζόμενου ΦΠΑ υποβάλλεται έκτακτη ήλωση ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ.
5. Σε περίπτωση που ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία, εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου στο όνομα των υπόχρεων, ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν.2523/1997.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων
1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και την έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986 και δεν έχουν
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα), το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων (π.χ. προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κ.λπ.) βάσει ειδικής
συμφωνίας, εκδίδουν θεωρημένο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 1 και 2) του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ). Τον αναλογούντα ΦΠΑ αποδίδουν με έκτακτη δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ' αριθ. 1077576/3738/492/ΑΥΟ.
2. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ με βάση τα κατ' αποκοπή ποσά, μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η ένταξή τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την
παρέλευση πενταετίας.

Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς έχουν όλες τις υποχρεώσεις του ΚΒΣ και του ΦΠΑ που προβλέπονται αντίστοιχα με τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 και του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων για το σύνολο της δραστηριότητάς
τους συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριακών μισθώσεων κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλουν το τεκμαρτώς οριζόμενο ποσό.

Αρθρο 4
1. Τα ποσά του ΦΠΑ που τυχόν έχουν καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για το έτος 2000 με βάση την υπ' αριθ. 1036171/579/48/ΑΥΟ συμψηφίζονται με τα ως άνω οριζόμενα ποσά ΦΠΑ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. 2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο