Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2015 ]

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1131525 ΕΞ 2015/9.10.2015 Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων − ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ 284/1988 − Α΄ 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), πλην αυτών που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης

(Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων − ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ 284/1988 − Α΄ 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), πλην αυτών που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1131525ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 2245/19-10-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 113 «Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.)» του Π.δ. 284/1988 (Α΄128), του άρθρου 10 του Π.δ. 249/1998 (Α΄186), καθώς και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

γ) Του άρθρου 28 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Α΄51).

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

στ) Της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ζ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

η) Του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύουν.

ια) Του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 29 του ν. 3536/2007 (Α΄42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά óργανα, o οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1015502 ΕΞ 2015/4.2.2015 (Β΄215) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων− ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ 284/1988 −Α΄128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), που Λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης

3. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1107059ΕΞ2015/7−8−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού προς την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ και το αριθ. ΓΔΤΕΦΚ 5018520ΕΞ2015/7−9−2015 απαντητικό έγγραφο αυτής.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Ανασυγκροτούμε τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων − Π.Ε.Τ.Α. (άρθρου 113 του Π.δ. 284/1988 − Α΄ 128, όπως ισχύει), που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Πατρών, Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4308/2014 (Α΄251), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), λόγω αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ορίζουμε το πρώτο, δεύτερο και τρίτο μέλος αυτών, ως εξής:

Ι. α) Τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Π.Ε.Τ.Α., ως Πρόεδρο.

β) Τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος του Τελωνείου Α΄ τάξης της Τελωνειακής Περιφέρειας στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενος του Τελωνείου, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο Τμήμα.

γ) Τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ) ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή του Υπεύθυνου του Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα, που λειτουργεί στην έδρα της Π.Ε.Τ.Α., αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του στην υπηρεσία.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1015502 ΕΞ 2015/4.2.2015 (Β΄215) απόφασή μας «Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων − ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ 284/1988 −Α΄128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο