Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2015 ]

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 51/8.9.2015 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεικτών προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (EBA/ GL/2014/02)

(Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεικτών προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (EBA/ GL/2014/02))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πράξη 51/8.9.15

(ΦΕΚ Β' 2236/16-10-2015)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Aφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) το Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 107), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4 και 99 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, (ΕΕ L 331 (15.12.2010) 12), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

δ) τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1030/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 (30/9/2014) 14),

ε) τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τη δημοσιοποίηση των κριτηρίων προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (EBA/GL/2014/02),

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεικτών προσδιορισμού της παγκόσμιας συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (EBA/ GL/2014/02), όπως τούτα ορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 124 του Ν. 4261/2014.

2. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται όπως τα μητρικά πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην ΕΕ, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα που δεν αποτελούν θυγατρικές ιδρυμάτων ή εταιρειών κατά την έννοια των περ. 29, 31 και 33 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και έχουν μέτρο συνολικού ανοίγματος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 429 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, άνω των 200 δις ευρώ να δημοσιοποιούν τις τιμές των δεικτών προσδιορισμού της κατάταξής τους σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 4261/2014.

3. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, στον ιστότοπο των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με τους πίνακες του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1030/2014 και τις οδηγίες του Παραρτήματος των Κατευθυντηρίων γραμμών της παραγράφου 1 της παρούσας, όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο