Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2015 ]

Αριθμ. 30/003/000/3621/16.10.2015 Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθμ. Φ.318/216/2002 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων .

(Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθμ. Φ.318/216/2002 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων .)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αριθμ. 30/003/000/3621/16.10.2015
Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθμ. Φ.318/216/2002 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 134/Α΄) «περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 3Α του Ν. 2963/1922, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Β.δ/τος της 28.9.1922 «περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (ΦΕΚ 183/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Π.δ/τος 965/1980 (ΦΕΚ 243/Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 53, 56, 79, 86, 87 και 183 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.δ/τος της 29.12.1923 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α).
6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 965/1980 (ΦΕΚ 243/Α΄) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ/τος της 28.9.1922».
7. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Φ.318/216/2002 (ΦΕΚ 544/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ.
για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων».
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/2014 και ΦΕΚ 25/Α/2015 για τη διόρθωση σφάλματος) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Την υπ’ αριθμ. Υ14/2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ΑΥΟ Φ.318/216/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αποθήκη πρώτων υλών σε ιδιαίτερο και αυτοτελή χώρο, επαρκούς χωρητικότητας για την αποθήκευση και τον χειρισμό των πρώτων υλών. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει επαρκή φωτισμό και αερισμό, θα πρέπει δε να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο κάθε εξωγενής επιμόλυνση αερόφερτη και μη (ξένες οσμές, είσοδος εντόμων, τρωκτικών κ.λπ.), καθώς και να διατηρείται απολύτως ξηρός και καθαρός, σε κατάλληλη θερμοκρασία για τη διατήρηση των αποθηκευμένων πρώτων υλών. Το δάπεδο πρέπει να είναι μη ολισθηρό και οι επιφάνειες του, όπως και οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να είναι αδιαπότιστες, να καθαρίζονται ευχερώς, και όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται, έτσι ώστε να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση.

Η εκάστοτε παραλαμβανόμενη πρώτη ύλη πρέπει να τοποθετείται στην αποθήκη κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η καταμέτρηση και δειγματοληψία της. Στο χώρο της αποθήκης των πρώτων υλών απαγορεύεται η αποθήκευση ή παρουσία άλλου υλικού ή αντικειμένου που δε σχετίζεται με την εν λόγω δραστηριότητα.».
2. Οι τρεις (3) αμέσως επόμενοι, μετά το σημείο (η), περίοδοι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΑΥΟ Φ.318/216/2002 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται σε ισόγειους, ανώγειους ή/και υπόγειους χώρους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό, καθώς και κατάλληλο σχεδιασμό, διαρρύθμιση, κατασκευή, χωροθέτηση και διαστάσεις, ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγιεινή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  η υγιεινή και ασφαλής εκτέλεση όλων των πραγματοποιούμενων σε αυτούς εργασιών, καθώς και η ευχερής πρόσβαση για την επιθεώρηση και τον απρόσκοπτο έλεγχο−εποπτεία των αρμοδίων Υπηρεσιών.
Δεν επιτρέπεται η χρήση υπογείων χώρων για την τοποθέτηση του ζυθοβραστήρα, ως και των δεξαμενών ζύμωσης, σίτευσης/αποθήκευσης των ημιετοίμων προϊόντων.».


Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο