Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 4009/15.10.2015 Ενσωμάτωση του Καταλόγου της Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

(Ενσωμάτωση του Καταλόγου της Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15.10.2015
Αριθ. Πρωτ : 4009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 12Α
Ταχ. Κώδικας : 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Φιωτάκης
Τηλέφωνο : 213 - 20.37.514
Fax : 213 – 20.37.531
e-mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : Ενσωμάτωση του Καταλόγου της Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.


Σχετ. : 1. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. 06/ 07.03.2013 «Απόφαση Προέδρου σχετικά με την συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την ονοματολογία και την κατηγοριοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων κατά EDMA». (ΑΔΑ : ΒΕΝΥΘ-ΣΦΞ)
2. Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 2505/ 29.04.2013 «Απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση της ΕΠΥ με αριθ. 34/ 23.04.2013, θέμα 6ο : Έγκριση κωδικοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων κατά EDMA».
3. Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 5666/ 30.10.2013 «Απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση της ΕΠΥ με αριθ. 8/ 10.10.2013, θέμα 1ο : Επικαιροποίηση του Καταλόγου Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων βάσεις EDMA Codification». (ΑΔΑ : ΒΛΛ5Θ-63Ρ)
4. Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 1496/ 21.03.2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΠΥ σχετικά με την «Καταγραφή Εργαστηριακών Εξετάσεων 2013, βάσει ΚΕΟΚΕΕ».
5. Το από 03.04.2014 ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης προς τους Διοικητές των Υ.Πε.
6. Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 5296/ 23.10.14 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΠΥ σχετικά με την «Καταγραφή Εργαστηριακών Εξετάσεων 2013, βάσει ΚΕΟΚΕΕ».
7. Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 4371/ 14.11.2014«Απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση της ΕΠΥ με αριθ. 42/ 29.07.2014, θέμα 1ο : Έγκριση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας Εργαστηριακών Εξετάσεων».(ΑΔΑ : 6ΤΒΩΘ-ΝΑΩ)

Η ΕΠΥ προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμούς αντιδραστηρίων για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή των Εργαστηριακών Επιστημόνων, προχώρησε στη δημιουργία του ΚΕΟΚΕΕ.

Ο Κατάλογος καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στον σύνδεσμο της ΕΠΥ, που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/katalogos-eniaiasonomatologias-kai-kwdikopoihshs-ergasthriakwn-eksetasewn-keokee.

Ο Κατάλογος, εκτός των άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την συλλογή και στατιστική επεξεργασία ενιαίων δεδομένων για τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ).

Κατόπιν τούτου, και δεδομένου ότι η αξιοπιστία των στοιχείων που συλλέγονται επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα, ο Κατάλογος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων (LIS) των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ).

Οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση του Καταλόγου, είναι οι εξής:

- Ορισμός Υπεύθυνου από το Τμήμα Πληροφορικής, για τον συντονισμό της όλης διαδικασίας και την επικοινωνία του ΦΠΥΥ με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΠΥ, κο Γ. Φιωτάκη.

- Ορισμός ενός Υπεύθυνου για όλα τα Εργαστήρια, για την επικοινωνία με την Επιτροπή των Εργαστηριακών Επιστημόνων.

- Ο ΦΠΥΥ θα αποστείλει αρχείο, σε μορφή xls ή doc, στην ΕΠΥ, το οποίο θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο εργασίας, το κινητό τηλέφωνο (επιθυμητό) και το e-mail του Υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και του Υπεύθυνου για όλα τα Εργαστήρια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Εγκυκλίου.

- Καταγραφή των Εργαστηριακών Τμημάτων που δεν υποστηρίζονται με πληροφοριακά συστήματα από τον ΦΠΥΥ και αποστολή του αρχείου, σε μορφή xls ή doc, στην ΕΠΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Εγκυκλίου.

- Ανάληψη της σχετικής δαπάνης, αν και εφόσον αυτή προκύψει, για την αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής από το ΦΠΥΥ.

- Τήρηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, της ενσωμάτωσης του ΚΕΟΚΕΕ στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των Εργαστηριακών Τμημάτων, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Εγκυκλίου.

Διευκρινίζεται ότι η ενσωμάτωση του ΚΕΟΚΕΕ περιλαμβάνει:

1. Την εγκατάσταση λογισμικού αντιστοίχισης από τις Εταιρίες Πληροφορικής

2. Και την αντιστοίχιση της υφιστάμενης ονοματολογίας των εργαστηριακών εξετάσεων με την νέα ονοματολογία κατά ΚΕΟΚΕΕ (mapping), την οποία έχει υποχρέωση να αναλάβει το επιστημονικό προσωπικό του κάθε Εργαστηριακού Τμήματος.

Η ΕΠΥ, κατόπιν της επικοινωνίας, τόσο με τις Εταιρείες Πληροφορικής όσο και με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), θα αποστείλει άμεσα έγγραφο σε αυτές για την γνωστοποίηση της αναγκαιότητας της εφαρμογής - ενσωμάτωσης του ΚΕΟΚΕΕ, καθορίζοντας και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος αντιστοίχισης.

Τέλος κρίνεται σκόπιμο να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων σε εκείνα τα Εργαστηριακά Τμήματα που δεν έχουν, καθόσον αυτό θα διευκόλυνε την ΕΠΥ στην ολοκληρωμένη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων προκειμένου να προβεί στη διεξαγωγή διαγωνισμών με στόχο την σημαντική μείωση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων.

Η αναβάθμιση και εγκατάσταση των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων να προβλεφθεί, με σχετική εγγραφή πίστωσης, στο υπό κατάρτιση Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) 2015, δυνάμει του υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5901/ 28.11.20104 εγγράφου της ΕΠΥ.

Για την προμήθεια των ανωτέρω υπηρεσιών μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 /τ. Α’/ 03.08.2010) με τις οποίες δεν απαιτείται σχετική τους ένταξη στο Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015.Η Πρόεδρος
Πετρούλα - Αναστασία
ΣαρτζετάκηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο