Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2003 ]

ΠΟΛ.1027/20.2.2003 Εγγραφή των δεδομένων των πρόσθετων βιβλίων «Κίνησης Οχημάτων», «Αποθήκευσης» και «Προσωρινής Εναπόθεσης» σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM) .

(Εγγραφή των δεδομένων των πρόσθετων βιβλίων «Κίνησης Οχημάτων», «Αποθήκευσης» και «Προσωρινής Εναπόθεσης» σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM) .)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1016567/190/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1027

ΘΕΜΑ: Εγγραφή των δεδομένων των πρόσθετων βιβλίων «Κίνησης Οχημάτων», «Αποθήκευσης» και «Προσωρινής Εναπόθεσης» σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM) ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' (υποπερίπτωση γστ') και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 .

2. Τη με αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

3. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, ΤΑΧΙΣ, ESCORT).

4. Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρούμενων βιβλίων και στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις Δ.Ο.Υ., αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

5. Τον χρόνο εκτύπωσης των ανωτέρω πρόσθετων βιβλίων που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 6 του Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 186/1992 ) που καθιστά εφικτή την εγγραφή των δεδομένων τους σε θεωρημένο οπτικό δίσκο.

6. Τέλος, ότι η απόφαση δεν, προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Από 1.1.2003 παρέχεται η δυνατότητα τα δεδομένα των μηχανογραφικά τηρουμένων βιβλίων, α) «Αποθήκέυσης» ('Aρθρο 10 παρ. 5 περίπτ. ηβ'), β) «Κίνησης Οχημάτων ('Aρθρο 10 παρ. 5 περίπτ. ιη') και γ) «Προσωρινής Εναπόθεσης (ΑΥ.Ο.1041614/ ΠΟΛ.1100/4.4.1995 ), να εγγράφονται σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD-ROM τεχνολογίας WORM) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν αντί της εκτύπωσης αυτών σε θεωρημένα έντυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 6 του Κ.Β.Σ. Η δυνατότητα αυτή αφορά την εγγραφή των δεδομένων των παραπάνω βιβλίων όλων ή μερικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία.

2. Ο οπτικός δίσκος σημαίνεται (θεωρείται) και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτόν. Για την διαδικασία σήμανσης των οπτικών δίσκων έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 1 έως 3.3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/29.5.2002 .

3. Τα δεδομένα που εγγράφονται α-τον οπτικό δίσκο είναι αυτά τα οποία ορίζονται με τις κατ' ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/4.4.1995 για το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, με επιπλέον αναγραφή για κάθε μήνα του αριθμού των μερίδων που περιλαμβάνονται.

Σε κάθε οπτικό δίσκο απομνημονεύονται τα δεδομένα ενός μόνο μήνα δηλαδή για κάθε μήνα υπάρχει και ένας τουλάχιστον οπτικός δίσκος. Επί μη επιτυχημένης εγγραφής του CD θα αρχειοθετείται το κατεστραμμένο CD και θα γίνεται νέα εγγραφή σε άλλο θεωρημένο CD.

4. Τα δεδομένα των παραπάνω βιβλίων των υποκαταστημάτων μπορεί να καταγράφονται μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος και είναι δυνατή άμεσα από το υποκατάστημα η ανάγνωση και η εκτύπωση του περιεχομένου του οπτικού δίσκου μέχρι και το μήνα που είναι εγγεγραμμένος.

5. Στο λογισμικό που χρησιμοποιεί η επιχείρηση θα πρέπει να προστεθεί και δυνατότητα ανάγνωσης των αποθηκευμένων δεδομένων του CD (βιβλίο κίνησης οχημάτων, αποθήκευσης, προσωρινής εναπόθεσης) και εκτύπωσης αυτών (όλων ή μερικών) όταν ζητείται από τον έλεγχο.

6. Η μη διαφύλαξη του οπτικού δίσκου (CD) η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιούνται με μη τήρηση του βιβλίου που εμπεριέχεται σ' αυτά.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο