Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 474/30.9.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης

(Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: 474

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα: Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης.

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail από 26-8-2015 και α.π. ΕΣ 388/27-08-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, ως προς την «αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους, (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής τη Φορολογικής Δήλωσης», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β') ορίσθηκε ότι:
«Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ. Ε. ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ' αριθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012 (Β' 1420).
Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ. Ε. ΜΗ. στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της Φορολογικής δήλωσης, με Ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2».

2. Με το άρθρο 3 (εδάφιο πρώτο, υπεδάφιο τρίτο) της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β') ορίσθηκε ότι: «............ Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, .........»

3. Επίσης στο άρθρο 3 (εδάφιο τρίτο) της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β') ορίσθηκε ότι:
«Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ. Ε. ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

4. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν3419/2005 όπως ισχύει, ορίσθηκε ότι:
«1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ. Ε. Μ Η., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικό μέσα.»

5. Μεταξύ των στοιχείων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου (πέρα από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 (ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012), για τις ατομικές επιχειρήσει είναι και η διακοπή της δραστηριότητας αυτών, με την καταχώριση της οποίας συντελείται και η διαγραφή (το κλείσιμο της μερίδας στο ΓΕΜΗ) της ατομικής επιχείρησης.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι:

α). Με την καταχώριση της διακοπής της δραστηριότητας κάθε ατομικές επιχείρησης συντελείται και η διαγραφή (το κλείσιμο της μερίδας) της ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και συνεπώς, δεν υφίσταται μερίδα για να καταχωρισθεί, μεταγενέστερα της διαγραφής της, το αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών (όταν η δήλωση φορολογίας υποβάλλεται μεταγενέστερα στη Δ.Ο.Υ. της διακοπής/ διαγραφής.

β). Αφού, η καταχώριση και η οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους τότε οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ οφείλουν και πριν την καταχώριση της μεταβολής (όπως π.χ. της διακοπής δραστηριότητας κάθε ατομικής επιχείρησης (η οποία υποχρεωτικά καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ) και πριν την διαγραφή της μερίδας της επιχείρησης αυτής, να φροντίζουν για την είσπραξη των αντίστοιχων τελών, δεδομένου ότι, βεβαίωση στη Φορολογική Διοίκηση για είσπραξη με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., γίνεται μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο