Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 72 /οικ. 31510/7.10.2015 Άμεσες ενέργειες των Υπηρεσιών για την εφαρμογή της δυνητικής αργίας

(Άμεσες ενέργειες των Υπηρεσιών για την εφαρμογή της δυνητικής αργίας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 72 /οικ. 31510

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 – 1313321, 3336, 3337, 3338,
3340
Fax : 213 1313389
[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες των Υπηρεσιών για την εφαρμογή της δυνητικής αργίας


Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/8.5.2015 (ΑΔΑ: 72ΟΠ465ΦΘΕ-ΝΓΩ) με θέμα «Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία …» και της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 67 /οικ.20725/23.6.2015 (ΑΔΑ:ΒΜΦ0465ΦΘΕ-ΓΧΙ) με θέμα «Εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015 … περί αναστολής καθηκόντων» της Υπηρεσίας μας, με τις οποίες ενημερώθηκαν οι φορείς για την εφαρμογή των σχετικών με τη θέση σε αργία διατάξεων του ν. 4325/2015, επισημαίνονται τα εξής:

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 προβλέφθηκε, στις περιπτώσεις συνδρομής επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, η δυνατότητα άμεσης επιβολής του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε υπαλλήλους που τελούσαν αυτοδίκαια σε αργία με τις προϊσχύουσες του ν. 4325/2015 διατάξεις. Η αναστολή άσκησης καθηκόντων είναι εξαιρετικό διοικητικό μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, ήτοι βραχείας διάρκειας και συνοδεύεται από τη διατύπωση ερωτήματος στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση ή μη σε δυνητική αργία. Η τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο 16 του ν.4332/2015, συμπλήρωσε την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 παρατείνοντας την σχετική προθεσμία για τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου για τη θέση σε δυνητική αργία μέχρι την πρώτη συνεδρίασή του και το αργότερο έως την 15η Σεπτεμβρίου 2015.

Η δυνητική αργία που θεσμοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 108 του ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 αποτελεί διοικητικό μέτρο απομάκρυνσης, με αιτιολογημένη απόφαση, από τα υπηρεσιακά καθήκοντα του υπαλλήλου σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις αυτές ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, ερειδόμενες σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Για τη θέση σε δυνητική αργία απαιτείται η διατύπωση γνώμης του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο μετά από ακρόαση του υπαλλήλου αποφαίνεται αν το συμφέρον της υπηρεσίας επιβάλει την άμεση απομάκρυνση του διωκόμενου από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του.

Δυνάμει των ανωτέρω, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών με σεβασμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από το τεκμήριο αθωότητας, τα οικεία πειθαρχικά συμβούλια παρακαλούνται όπως προβαίνουν αμελλητί και με ευθύνη (πειθαρχική) για την όποια καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων της διοίκησης για τη θέση υπαλλήλων σε δυνητική αργία.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα οικεία πειθαρχικά συμβούλια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο