Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5013964 ΕΞ 2015/29.6.2015 Τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Κανονισμός (EE) αριθ.982/2015 του Συμβουλίου της 23.6.2015 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L159/5/25-6-2015)

(Τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Κανονισμός (EE) αριθ.982/2015 του Συμβουλίου της 23.6.2015 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L159/5/25-6-2015))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα. 29/6/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5013964 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
TEΛ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Γεντέκος
Τηλέφωνο: 210-6987494
FAX: 210-6987506
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Κανονισμός (EE) αριθ.982/2015 του Συμβουλίου της 23.6.2015 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L159/5/25-6-2015)»

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (EE) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

1. Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου για τα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I αναστέλλονται.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε μείγματα, παρασκευάσματα ή προϊόντα που αποτελούνται από διαφορετικά συστατικά, τα οποία περιέχουν προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I.».

2) Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2015.

Ωστόσο, η αναστολή που αφορά προϊόντα:

— με κωδικό TARIC 2930 90 99 21 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014,

— με κωδικό TARIC 8507 60 00 87 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2014,

— με κωδικούς TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 και 8411 99 00 70 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο εν λόγω κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Για λόγους σαφήνειας, η Ε.Επιτροπή έχει σημειώσει με αστερίσκο τις τροποποιημένες καταχωρήσεις στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ α.α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο