Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2000 ]

ΠΟΛ.1069/23.2.2000 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 επιτηδευματιών υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και είχαν καταβάλει τον φόρο με προσαυξήσεις και πρόστιμα, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/1998

(Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 επιτηδευματιών υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και είχαν καταβάλει τον φόρο με προσαυξήσεις και πρόστιμα, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Β.΄Ανθιμος
Τηλέφωνα: 3647202-5
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1020271/704/0014
ΠΟΛ.: 1069

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/98 επιτηδευματιών υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και είχαν καταβάλει τον φόρο με προσαυξήσεις και πρόστιμα, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/98. Σχετικά με το παραπάνω θέμα διευκρινίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 37 του Ν.2648/98 ρυθμίστηκαν γενικά φορολογικές οφειλές επιτηδευματιών προς το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων φόρων, τελών κλπ., επειδή οι επιτηδευματίες αυτοί εξαπατήθηκαν από τους λογιστές τους, στους οποίους είχαν δοθεί χρηματικά ποσά για την εμπρόθεσμη εξόφληση των φορολογικών οφειλών τους πλην όμως οι λογιστές δεν τα κατέβαλαν όπως όφειλαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Η ανωτέρω ρύθμιση προέβλεπε την καταβολή των οφειλομένων κύριων φόρων από τους επιτηδευματίες αυτούς, με την υποβολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των κατά περίπτωση δηλώσεων χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής ή την καταβολή των κύριων φόρων με διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό και την διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ή τον συμψηφισμό τους με άλλα χρέη ή υποχρεώσεις των οφειλετών αυτών.

Ειδικότερα και όσον αφορά τον ΦΠΑ σας γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, τα οποία εξαπατήθηκαν από τους λογιστές τους και στο πρόσωπο τους συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/98, προσερχόμενα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με αίτημα τον συμψηφισμό των προσαυξήσεων και προστίμων ΦΠΑ με άλλες υποχρεώσεις τους, συνάντησαν την άρνηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ στο αίτημα τους, με την αιτιολογία ότι τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 (22.10.98) χωρίς να βεβαιωθούν όπως απαιτεί ο νόμος.

Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι εξαπατήθηκαν από τους λογιστές τους, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. να δέχονται τον αιτούμενο συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών προσαυξήσεων και προστίμων ΦΠΑ, με άλλες υποχρεώσεις των εν λόγω υποκειμένων προσώπων εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν.2648/98 ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο των εν λόγω προσώπων κατά τον χρόνο υποβολής των σχετικών αιτημάτων τα προς συμψηφισμό ποσά (προσαυξήσεις και
πρόστιμα) να δηλώνονται από τα πρόσωπα αυτά στα «λοιπά προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών» στις δηλώσεις ΦΠΑ που πρόκειται να υποβάλλουν για μελλοντικές υποχρεώσεις τους από ΦΠΑ.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΑΝΤ.ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο