Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 459/29.9.2015 Εκούσια Αποχώρηση εταίρου IKE

(Εκούσια Αποχώρηση εταίρου IKE)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. :459

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Εκούσια Αποχώρηση εταίρου IKE.

Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 14937/08-09-2015 και α.π ΕΣ 417/15-09-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, με την οποία ζητάτε να σας ενημερώσουμε «αναφορικά με την έξοδο εταίρου IKE (...) ποια διαδικασία ακολουθείται και ποιες καταχωρίσεις απαιτούνται στο ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Η έξοδος εταίρου IKE ρυθμίζεται αναλυτικά από την διάταξη του άρθρου 921 του ν. 4072/2012. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι για να εξέλθει εταίρος απαιτείται αίτηση του προς το δικαστήριο με την επίκληση σπουδαίου λόγου, εκτός αν στο καταστατικό προβλέπονται και άλλες προϋποθέσεις για την έξοδο εταίρου.

2. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία αφορά το αίτημά σας, προκειμένου να γίνει έξοδος εταίρου με εξώδικη δήλωση και όχι με δικαστική απόφαση, θα πρέπει κάτι τέτοιο να προβλέπεται από το καταστατικό. Εάν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Εάν αντιθέτως κάτι τέτοιο προβλέπεται, θα πρέπει να γίνει ακριβώς βάσει των προϋποθέσεων του καταστατικού (αν π.χ. το καταστατικό απαιτεί προϋποθέτει εξώδικη δήλωση, τότε αυτή απαιτείται. Αν αποδέχεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε αρκεί αυτό).

3. Όσον αφορά τις καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, πέραν όσον περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 4 του ως άνω άρθρου, και αυτές εξαρτώνται από τις προβλέψεις του καταστατικού. Αν δηλ. δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο καταστατικό, τότε απαιτείται δικαστική απόφαση η οποία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ βάσει των οριζομένων στο ν. 3419/2005. Αν υπάρχουν, τότε το τι θα καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ εξαρτάται από τις συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
 


1Συγκεκριμένα, στο άρθρο 92 «Έξοδος εταίρου» του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') προβλέπεται ότι:
«1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του.
2. Το καταστατικό μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις για το δικαίωμα των εταίρων να εξέλθουν της εταιρείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να προβλέπει την έξοδο εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές με δήλωση της εταιρείας, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η. Μπορεί όμως, να ορίζεται στο καταστατικό ότι σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.»ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο