Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2000 ]

ΠΟΛ.1068/25.2.2000 Υπαγωγή σε Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Νομικού Προσώπου που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967

(Υπαγωγή σε Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Νομικού Προσώπου που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
Τμήμα: Φ.Μ.Α.Π.
Πληροφορίες: ¶ννα Αδάμ – Κόλλια
Τηλέφωνα: 3375233
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1020537/80/0013
ΠΟΛ.: 1068

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας, νομικού προσώπου που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογής τους :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 1 εδάφιο δ του Α.Ν. 89/1967, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ως και παντός τέλους, φόρου, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υφισταμένου ή επιβληθησομένου μελλοντικά για το εισόδημα που αποκτούν, αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Α.Ν., των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους βρίσκεται εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 1 του Α.Ν. 378/1968 ορίζεται ότι: «Η αληθής έννοια του άρθρου 2 παραγρ.1 εδαφ. (δ) περίοδος πρώτη του Α.Ν 89/1967 είναι ότι αι υπαχθείσαι ή εφεξής υπαγόμεναι εις τας διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 εμποροβιομηχανικαί ή ναυτιλιακαί επιχειρήσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ως και παντός τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου υφισταμένου ή επιβληθησομένου εις το μέλλον...»

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παραγρ.1 του ν.2459/1997, από το οικονομικό έτος 1997 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 22 παραγρ. 1 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια , κατοικία ή έδρα του, φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα, την πρώτη Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

Οι απαλλαγές από τον φόρο ορίζονται ρητά στο άρθρο 23 του ανωτέρω νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, τα κτίσματα των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές μεταλλευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και επαγγελματικές γενικά επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύματα, απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ σε φόρο υπόκειται μόνο η αξία του οικοπέδου

Εξάλλου, όπως διευκρινίσθηκε με την αριθμ. 1024365/251/Β0013 εγκύκλιο μας, από το Φ.Μ.Α.Π. δεν απαλλάσσεται η αξία κτίσματος ή και μέρους αυτού, που δεν χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. γραφεία, λογιστήριο, αίθουσα δεξιώσεων κλπ).

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινήσθηκε ότι, δεν απαλλάσσεται η αξία των κτισμάτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλματος τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και η αξία των κτισμάτων των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων τους.

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι, οι εταιρίες που έχουν μόνιμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2459/1997, όπως ισχύει, χωρίς καμία απαλλαγή και για τον πρόσθετο λόγο ότι αυτές δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δάνης Παναγιώτης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο