Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 456/28.9.2015 Ερώτημα σχετικά με την διαδικασία καταχώρισης πράξεων και στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.

(Ερώτημα σχετικά με την διαδικασία καταχώρισης πράξεων και στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 456

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα: «Ερώτημα σχετικά με την Διαδικασία καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σχετ.: Επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με α.π. 11183/26-08-2015 και α.π. ΕΣ 389/27-8-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, με θέμα «Ερώτημα σχετικά με την Διαδικασία καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.» σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005, ο αστικός συνεταιρισμός εντάσσεται ανάμεσα στα πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου «οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν....τις αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά».

2. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005: «Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη μεταφορά - μετάπτωση τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ. Ε. Μ Η.».

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, αφενός ότι το ειδικό βιβλίο, όπου τηρούνταν το Μητρώο των αστικών συνεταιρισμών στα Ειρηνοδικεία, έχει αντικατασταθεί από το ΓΕΜΗ, το οποίο κατά συνέπεια είναι όχι απλώς το πρωτεύον αλλά το μοναδικό μητρώο για τους αστικούς συνεταιρισμούς, και αφετέρου ότι, όπου στον Ν. 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς γίνεται λόγος για άσκηση εποπτείας από τα ειρηνοδικείο, αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.

Συγκεκριμένα, απαιτείται έγκριση του καταστατικού από τον ειρηνοδίκη για την σύσταση ενός αστικού συνεταιρισμού, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτού.

Κατά συνέπεια:

α) ως προς το πρώτο ερώτημά σας σχετικά με τον Ισολογισμό του συνεταιρισμού, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1667/1986, σύμφωνα με την οποία «ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα του νομού όπου ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του» εξακολουθεί να ισχύει. Όσον αφορά στην υποχρέωση καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ούτε από τις γενικές περί ΓΕΜΗ διατάξεις του ν. 3419/2005 και της ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012.

β) ως προς το δεύτερο και τρίτο ερώτημά σας, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το νόμιμο μητρώο των συνεταιρισμών βρίσκεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ. και μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες στο Ν. 1667/1986 προβλέπεται άσκηση εποπτείας από τον ειρηνοδίκη (σύσταση και τροποποίηση καταστατικού), θα πρέπει να προηγηθεί η εγκριτική απόφαση από το ειρηνοδικείο και στη συνέχεια να ακολουθήσει η αίτηση καταχώρισης των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο