Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ5020395 ΕΞ 2015/25.9.2015 Προσωρινή εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίων

(Προσωρινή εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Δ5020395ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο : 210 69 87 498
Fax    : 210 69 87 506
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίων.»

1. Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής επιτρέπει τη χρησιμοποίηση στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, με ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και χωρίς να υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, μεταξύ άλλων, εμπορευματοκιβωτίων που πρόκειται να επανεξαχθούν, χωρίς να έχουν υποστεί μεταποιήσεις, εξαιρουμένης της φυσιολογικής φθοράς τους λόγω χρήσεως.

Τα είδη που υπάγονται στο καθεστώς με βάση την παρούσα εγκύκλιο είναι τα εξής:

• τα εμπορευματοκιβώτια που προέρχονται από Τρίτες Χώρες και δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, και τα όποια προορίζονται να επανεξαχθούν,

• τα μεμονωμένα μέρη, εξαρτήματα και ο συνήθης εξοπλισμός των εμπορευματοκιβωτίων τα οποία εισάγονται χωριστά από τα εμπορευματοκιβώτια για τα οποία προορίζονται. Ως εξάρτημα και εξοπλισμός εμπορευματοκιβωτίων θεωρούνται οι εξοπλισμοί για τον έλεγχο, τη μεταβολή ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου, οι μικροσυσκευές μελετημένες ώστε να παρέχουν ένδειξη ή καταγραφή των μεταβολών των συνθηκών περιβάλλοντος και των κρούσεων καθώς και τα εσωτερικά χωρίσματα, παλέττες, ράφια, στηρίγματα, άγκιστρα και άλλες ανάλογες διατάξεις για τη διευθέτηση των εμπορευμάτων.

2. Έννοια εμπορευματοκιβωτίου: Εμπορευματοκιβώτιο θεωρείται το μέσο μεταφοράς (πλαίσιο, κινητή δεξαμενή, κινητό αμάξωμα κλπ) το οποίο:

- αποτελεί διαμέρισμα μερικά ή ολικά κλειστό όπου τοποθετούνται εμπορεύματα. (εμπορευματοκιβώτια που αποτελούν μερικά κλειστό διαμέρισμα είναι ειδικές κατασκευές οι οποίες αποτελούνται από ένα δάπεδο και ένα υπερκατασκεύασμα που ορίζουν ένα χώρο φόρτωσης ισοδύναμο με εκείνο ενός κλειστού εμπορευματοκιβωτίου. Το υπερκατασκεύασμα αποτελείται κατά γενικό κανόνα από μεταλλικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σκελετό ενός εμπορευματοκιβωτίου. Οι τύποι αυτοί εμπορευματοκιβωτίων είναι δυνατόν να έχουν επίσης ένα ή περισσότερα πλευρικά ή μετωπικά πετάσματα. Ορισμένα από αυτά τα εμπορευματοκιβώτια έχουν απλά μια οροφή, η οποία συνδέεται με το δάπεδο με ορθοστάτες στήριξης. Οι τύποι αυτοί εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποιούνται ιδίως για τη μεταφορά ογκωδών εμπορευμάτων.)

- προορίζεται για διαρκή χρήση

- είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων με ένα ή περισσότερους τρόπους χωρίς να διακόπτεται η φόρτωση και τέλος

- είναι σχεδιασμένο να γεμίζει, να αδειάζει και να μετακινείται εύκολα, ενώ η χωρητικότητά του πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός κυβικού μέτρου, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται στις αερομεταφορές και τα οποία μπορούν να έχουν μικρότερη χωρητικότητα.

3. Δικαιούχος του καθεστώτος είναι είτε ένα φυσικό πρόσωπο, είτε ένα νομικό πρόσωπο, είτε, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα , αλλά δεν είναι νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται τη χρήση του εμπορευματοκιβωτίου δηλαδή ελέγχει την κίνησή του ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτης του ή όχι. Η εκμετάλλευση του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να γίνεται από τον δικαιούχο ή αντιπρόσωπό του.

Η διάρκεια παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Τα εμπορευματοκιβώτια μπορεί να χρησιμοποιούνται για εσωτερική κυκλοφορία πριν από την επανεξαγωγή τους. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνον μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε παραμονής τους σε κράτος μέλος, για τη μεταφορά εμπορευμάτων που έχουν φορτωθεί και πρόκειται να εκφορτωθούν στο τελωνειακό έδαφος του ίδιου κράτους μέλους, εφόσον αλλιώς θα έπρεπε να κινηθούν κενά φορτίου στο εν λόγω έδαφος.

Το καθεστώς λήγει όταν τα εμπορευματοκιβώτια λάβουν κάποιον άλλο τελωνειακό προορισμό (υπαγωγή σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, είσοδος σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, επανεξαγωγή, καταστροφή, εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου) .

Σε περίπτωση της καταστροφής, τα υπολείμματα και θραύσματα που θα προκύψουν από την καταστροφή των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς επίσης τα ελαττωματικά τεμάχια και ανταλλακτικά που αφαιρούνται από τα εμπορευματοκιβώτια μετά την επιδιόρθωση ή τη συντήρησή τους, θα πρέπει να λάβουν έναν από τους παραπάνω προορισμούς.

4. Εμπορευματοκιβώτια με σήμανση:

Πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς παραχωρείται για εμπορευματοκιβώτια, όταν αυτά φέρουν με ανεξίτηλο τρόπο σε κατάλληλο και εμφανές σημείο τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση, είτε με αναγραφή του πλήρους ονόματός είτε μέσω καθιερωμένου συστήματος αναγνώρισης, εξαιρουμένων συμβόλων όπως εμβλήματα και σημαίες,

β) σήματα και κωδικούς αριθμούς αναγνώρισης του εμπορευματοκιβωτίου που χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την εκμετάλλευση,

γ) το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταθερών εξοπλισμών.

Επιπλέον, για τα εμπορευματοκιβώτια για θαλάσσια χρήση ή για οποιοδήποτε άλλο εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιεί τυποποιημένο πρόθεμα ISO (δηλαδή τέσσερα κεφαλαία γράμματα που λήγουν σε U), τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή του έχοντος την κύρια εκμετάλλευση και ο αριθμός σειράς και το ψηφίο ελέγχου του εμπορευματοκιβωτίου πληρούν το διεθνές πρότυπο ISO 6346 και τα παραρτήματά του.

Ο υπόχρεος του καθεστώτος στην εποπτεία του οποίου τελούν τα εμπορευματοκιβώτια, απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης αίτησης-δήλωσης υπαγωγής των εμπορευματοκιβωτίων στο καθεστώς, ενώ φέρει την ευθύνη να γνωστοποιεί ανά πάσα στιγμή τη θέση τους και τα στοιχεία που αφορούν την υπαγωγή στο καθεστώς και τη λήξη του, εφόσον του ζητηθεί. Επομένως, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές να ελέγχουν και να ζητούν από τους υπόχρεους λεπτομερείς πληροφορίες για την απόδειξη της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής, τις κινήσεις κάθε εμπορευματοκιβωτίου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και των τόπων εισόδου και εκκαθάρισής του. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να προέρχονται από φορτωτικά έγγραφα ή έγγραφα διακίνησης των εμπορευμάτων καθώς και στοιχεία ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εμπορευματοκιβωτίων.

Στην περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις του εν λόγω καθεστώτος οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις καθίστανται απαιτητές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Υποχρεώσεις αρμοδίων φορέων

Το κάθε δικαιούχο προσωρινής εισαγωγής εμπορευματοκιβωτίων πρόσωπο, θα πρέπει να ενημερώνει το αρμόδιο Τελωνείο για τη δραστηριότητά του καθώς και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής και το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων και να τηρεί ιστορικό αρχείο δεδομένων που καταγράφει τη διαδρομή του λογιστικού ελέγχου από τη στιγμή που τα δεδομένα καταχωρούνται στον φάκελο·

β) να διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, κατάλληλη για τη διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων, καθώς και σύστημα εσωτερικών ελέγχων μέσω των οποίων μπορούν να αποτρέπονται, να ανιχνεύονται και να διορθώνονται σφάλματα, αλλά και να αποτρέπονται και να ανιχνεύονται τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές

γ) να επιτρέπει στην τελωνειακή αρχή τη φυσική πρόσβαση στα λογιστικά του συστήματα και, κατά περίπτωση, στις τελωνειακές και μεταφορικές καταχωρίσεις

Με βάση τα ανωτέρω, ορίζεται η υποχρέωση των φορέων σχετικά με την γνωστοποίηση στις Τελωνειακές Αρχές της οποιαδήποτε αλλαγής προορισμού των υπό έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων. Η διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων διενεργείται από τα δικαιούχα υπαγωγής στο καθεστώς πρόσωπα, τα οποία τηρούν στοιχεία, τόσο για την διακίνηση όσο και για την πώληση και καταστροφή των εμπορευματοκιβωτίων, διαθέσιμα στις Τελωνειακές Αρχές.

Οι υπάλληλοι των Τελωνείων, της ΕΛ.Υ.Τ καθώς και των Τμημάτων Δίωξης θα προβαίνουν σε εκ των υστέρων ελέγχους στις λογιστικές καταχωρήσεις των εταιρειών καθώς και σε δειγματοληπτικούς φυσικούς ελέγχους των εμπορευματοκιβωτίων, σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος, επειδή ,όπως προαναφέρθηκε, δεν θα πραγματοποιείται οποιασδήποτε μορφής διατύπωση τόσο κατά την προσωρινή εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή των εμπορευματοκιβωτίων. Η συχνότητα των παραπάνω τακτικών ελέγχων πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια σε ποσοστό τουλάχιστον 1% του συνόλου των εμπορευματοκιβωτίων του κάθε δικαιούχου προσώπου.

Εντός διμήνου από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους οι Τελωνειακές αρχές είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας κατάσταση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος.

5. Εμπορευματοκιβώτια χωρίς σήμανση:

Για την υπαγωγή των εμπορευματοκιβωτίων στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής αρμόδιο είναι το Τελωνείο εισόδου, εφόσον πρόκειται για κενά εμπορευματοκιβώτια. Εάν είναι έμφορτα αρμόδιο είναι το Τελωνείο προορισμού. Για όσα φθάνουν θαλασσίως, αρμόδιο σε κάθε περίπτωση είναι το Τελωνείο εισόδου.

Η προφορική δήλωση συνίσταται σε έγγραφο που συντάσσεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές και παραδίδεται στο διασαφιστή. Για την υπαγωγή στο καθεστώς και την παρακολούθηση της συγκεκριμένης κατηγορίας εμπορευματοκιβωτίων, συμπληρώνεται στο αρμόδιο Τελωνείο Αίτηση-Δήλωση σε δύο αντίτυπα, με βάση το υπόδειγμα που έχει οριστεί στην Τ.5217/153/Β0019/5-11-91 ΕΔΥΟ. Το ένα αντίτυπο θα παραμένει στο Τελωνείο και το δεύτερο θα παραδίδεται στον δικαιούχο. Η Αίτηση αυτή περιλαμβάνει:

• τα στοιχεία του δικαιούχου ή του αντιπροσώπου του (όνομα, νομικό καθεστώς, διεύθυνση). Ο δικαιούχος του καθεστώτος θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και να ανακοινώνει στις Τελωνειακές Αρχές του κάθε κράτους-μέλους της παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση και την έκταση αυτής της αντιπροσώπευσης.

• δήλωση του δικαιούχου ότι θα παρέχει στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία εισόδου και εξόδου των εμπορευματοκιβωτίων και την κίνησή τους στο εσωτερικό του κάθε κράτους-μέλους της Κοινότητας. Το αρμόδιο Τελωνείο χορηγεί έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής υπό τον όρο ότι:

α. τα εμπορευματοκιβώτια έχουν προσκομισθεί στο Τελωνείο
β. είναι δυνατή η αναγνώρισή τους κατά την επανεξαγωγή.

Στην περίπτωση που το Τελωνείο έχει βάσιμες αμφιβολίες για την τήρηση της υποχρέωσης επανεξαγωγής των εμπορευματοκιβωτίων από το δικαιούχο καθώς και για τη διασφάλιση της πληρωμής της τελωνειακής οφειλής που είναι δυνατόν να προκύψει, θα ζητά τη σύσταση εγγύησης (η οποία δεν μπορεί να είναι προσωπική).

Το Τελωνείο θα πρέπει στην περίπτωση των εμπορευματοκιβωτίων χωρίς σήμανση να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος. Ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά και το εκάστοτε αρμόδιο Τελωνείο μπορεί να ζητά από το δικαιούχο του καθεστώτος έγγραφα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η είσοδος, έξοδος και γενικότερα η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στην Κοινότητα.

Εντός διμήνου από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους οι Τελωνειακές αρχές είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας κατάσταση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος.

6. Τήρηση κανόνων δημοσίου συμφέροντος. Οι Κανονισμοί για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίων δεν θίγουν τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης που δικαιολογούνται για λόγους προστασίας των ηθών, της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή διατήρησης των φυτών, προστασίας της εθνικής, καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής κληρονομιάς ή προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

7. Παράβαση όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων κατά την προσωρινή εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίων (π.χ μη επανεξαγωγή, εκπρόθεσμη επανεξαγωγή, χρησιμοποίηση για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη κ.λ.π) θα πρέπει να βεβαιώνονται και να εισπράττονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, η είσπραξη των οποίων είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Όσον αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή δίωξη για λαθρεμπορία εφαρμόζονται οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Επισημάνσεις:

• οι ως άνω διατάξεις προσωρινής εισαγωγής εμπορευματοκιβωτίων εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν τα εν λόγω είδη εισάγονται οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, ή δια θαλάσσης.

• για τα δικαιώματα υπερημερίας επί των εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η αριθμ. Ε.586/46/Α0019/91 Δ.Υ.Ο..

• όσον αφορά τα εμπορευματοκιβώτια με σήμανση, ως μεταφορικά μέσα, καταργείται η κατάθεση δηλωτικού, ενώ δηλωτικό κατατίθεται, με βάση και τις ισχύουσες διατάξεις για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα καθώς και για τα εμπορευματοκιβώτια χωρίς σήμανση.

• η αριθμ. Τ.5217/153/Β0019/5-11-91 ΕΔΥΟ τροποποιείται μόνο όσον αφορά το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής εμπορευματοκιβωτίων με σήμανση.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο