Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015/8.5.2015 Υπολογισμός αποσβέσεων επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

(Υπολογισμός αποσβέσεων επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Μαΐου 2015
Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο: 210 - 3375312
ΦΑΞ: 210 - 337500

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός αποσβέσεων επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

2. Με την ΠΟΛ.1073/31.3.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι πιο πάνω διατάξεις και δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις του άρθρου 24 εφαρμόζονται για φορολογικές αποσβέσεις που διενεργούνται σε φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων δηλαδή, είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01.01.2014 είτε μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Επίσης, με την ίδια ως άνω εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε ότι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διαφορετικό τρόπο διενέργειας αποσβέσεων εξακολουθούν να ισχύουν (όπως π.χ. άρθρο 97 ν.1892/1990, άρθρο 26 ν.2093/1992, άρθρο 25 ν.2338/1995, άρθρο 2 ν.3755/2009, κ.λπ.). Ομοίως, για τις αποσβέσεις εξόδων μεταλλευτικών ερευνών και συναφών προς αυτές δαπανών, έγινε δεκτό ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.4029/1959 καθόσον αποτελούν ειδικότερες διατάξεις σε σχέση με τις νεότερες γενικές διατάξεις του ν.4172/2013. Τα ίδια ισχύουν και για την απόσβεση των φορολογικών μηχανισμών, ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, για το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.1809/1988.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3888/2010 ορίζεται ειδικός τρόπος απόσβεσης της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» (ν. 3887/2010) και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα ποσά της αξίας των αδειών αυτών, όπως ειδικότερα καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.

Όσοι επαγγελματίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλοφορίας μπορούν κατ’ επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης νομαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Κατά τη μεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δημόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας αυτών, ο νέος αγοραστής δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόμενα έτη.

5. Με την ΠΟΛ.1106/11.5.2011 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, για τα θέματα των αποσβέσεων της τεκμαρτής αξίας αδειών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων με ημερομηνία έκδοσης πριν την 30.09.2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3887/2010), διευκρινίστηκε, ότι για την ισόποση κατ’ έτος μείωση των καθαρών κερδών των επαγγελματιών που κατέχουν τις άδειες των οδικών μεταφορών Φ.Δ.Χ., εθνικών, διεθνών, νομαρχιακών και βυτιοφόρων, από 3 έως 7 έτη, κατ’ επιλογή, προκειμένου να εξευρεθεί ενιαίος τρόπος υπολογισμού της αξίας των πιο πάνω αδειών, λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που εδόθησαν με την ως άνω εγκύκλιό μας, η αξία των αδειών κυκλοφορίας επί των οποίων υπολογίζονται οι αποσβέσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω προσδιορίζεται τεκμαρτά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του ν.3887/2010.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3888/2010, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί, κατισχύουν, ως ειδικότερες, σε σχέση με τις νεότερες γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 και ως εκ τούτου, ο υπολογισμός των αποσβέσεων των αδειών των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν μετά την 1.1.2014, διενεργείται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3888/2010 και όχι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση σύστασης μεταφορικής εταιρείας του άρθρου 3 του ν.3887/2010 με εισφορά της κυριότητας των Φ.Δ.Χ. μετά των οικείων αδειών, οι αποσβέσεις των αδειών κυκλοφορίας διενεργούνται επί της αξίας που υπολογίζεται βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1106/11.5.2011 και όχι στην αξία που προσδιόρισε η Εκτιμητική Επιτροπή (σχετ. το Δ12Α 1073704 ΕΞ2013/26.4.2013 έγγραφό μας).Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο