Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2015 ]

Αριθμ. Γ3γ/70907/16.9.2015 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

(Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ3γ/70907

(ΦΕΚ Β' 2059/18-09-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του N. 4172/2013, (ΦΕΚ 167/Α΄), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ΄, περ. 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την με αριθ. Β2β/57557/5−8−2015 απόφαση έγκρισης της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση κατηγορίες δαπανών.

7. Την με αριθ. 617 απόφαση της 237ης/7−8−2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

8. Την με αριθ. Β2β/7136/16−9−2015 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

1. Προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπου προβλέπεται), ως ακολούθως:

ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης
Υπηρεσίας
Ετήσιο Όριο
Δαπάνης
Μηνιαίο
Όριο
Δαπάνης
0673.01   Υπηρεσίες Νοσηλείας
Ιδιωτικών Κλινικών
235.000.000 € 19.583.333 €
0673.03   Υπηρεσίες Κέντρων
Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας Κλειστής
Περίθαλψης
51.000.000 € 4.250.000 €
0673.04   Υπηρεσίες Νοσηλείας
Ιδιωτικών Κλινικών
Ψυχιατρικής
45.000.000 € 3.750.000 €
0673.05 Α1 Φορείς Υποστήριξης
Αναπηρίας κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
3.000.000 € 250.000 €
Α2 Φορείς Υποστήριξης
Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
50.000.000 € 4.166.667 €
Σύνολο:     384.000.000 € 32.000.000 €


ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας Ετήσιο Όριο
Δαπάνης
Μηνιαίο
Όριο
Δαπάνης
0671.01 Β1 Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) 302.000.000 25.166.667 €
  B2 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, ευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική 18.000.000 € 1.500.000 €
  B3 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 8.100.000 € 675.000 €
0671.02 C1 Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) 62.000.000 € 5.166.667 €
  C2 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 6.000.000 € 500.000 €
0671.03   Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 110.000.000 € 9.166.667 €
Σύνολο:     506.100.000 € 42.175.000 €

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ, περ. 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).

Σε καμία περίπτωση οι δαπάνες για συμβεβλημένους παρόχους υγείας των ΚΑΕ 0673.01, 0673.03, 0673.04, 0673.05 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Α1 και Α2), 0671.01 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Β1, Β2 και Β3), 0671.02 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων C1 και C2) και 0671.03 δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί με τον ανωτέρω πίνακα, μετά την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο