Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2015 ]

Αριθμ. Φ.10070/37992/1301/15.9.2015 Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2013 και 2014 του πόρου από το αγγελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.

(Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2013 και 2014 του πόρου από το αγγελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.10070/37992/1301

(ΦΕΚ Β' 2058/18-09-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. Β΄του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1866/1989 (Α΄ 222) και της παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ. 40055/11439/1169/9.6.2009 (Β΄ 1184) υπουργικής απόφασης «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.).

4. Τις διατάξεις της παρ. IB.1α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και του άρθρου 46 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», διορισμός Δημητρίου Μουστάκα του Ιωάννου, στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που λήφθηκε στην αριθμ. 27/24.06.2015 συνεδρίασή του.

9. Την αριθμ 31236/1309/8.7.2015 εισηγητική έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά: α) για το έτος 2013, μείωση των εσόδων του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) κατά 41.697,26 € και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) κατά 23.858,86 €, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.− Μ.Μ.Ε. με ισόποση αύξηση των εσόδων του Τομέα Υγείας Ιδιοκτήτων Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΥ.Ι.Σ.Υ.Τ.) κατά 65.556,12 € και β) για το έτος 2014, μείωση των εσόδων του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) κατά 45.205,23 € και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) κατά 23.550,03 €, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. με ισόποση αύξηση των εσόδων του Τομέα Υγείας Ιδιοκτήτων Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) κατά 68.755,26 €,

αποφασίζουμε:

α. Από το συνολικό ποσό του πόρου του αγγελιοσήμου έτους 2013 του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.ΤΑ.Π.−Μ.Μ.Ε., αποδίδεται στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Κλάδου Υγείας Ε.ΤΑ.Π.−Μ.Μ.Ε., ετήσια εισφορά ύψους 41.697,26 € και 23.858,86 € από τον κάθε Τομέα αντίστοιχα, η οποία κατανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο στ΄ της παρ. 1 της αριθμ. Φ. 10070/4886/208/30.4.2013 Υπουργικής Απόφασης (Β΄1214) «Καθορισμός εισφορών «Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα» του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.ΤΑ.Π.−Μ.Μ.Ε.)».

β. Από το συνολικό ποσό του πόρου του αγγελιοσήμου έτους 2014 του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (ΤΑ.Φ.Ε.Ε.Τ.) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.,αποδίδεται στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Κλάδου Υγείας Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε., ετήσια εισφορά ύψους 45.205,23 € και 23.550,03 € από τον κάθε Τομέα αντίστοιχα, η οποία κατανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο στ΄ της παρ. 1 της αριθμ. Φ. 10070/4886/208/30.4.2013 Υπουργικής Απόφασης (Β΄1214) «Καθορισμός εισφορών «Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα» του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο