Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2000 ]

ΠΟΛ.1062/23.2.2000 Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους υπόχρεους (Φυσικά Πρόσωπα) που η προθεσμία τους έληγε την 1.3.2000 και την 3.4.2000 (δεδομένου ότι η 1.4.2000 είναι Σάββατο)

(Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους υπόχρεους (Φυσικά Πρόσωπα) που η προθεσμία τους έληγε την 1.3.2000 και την 3.4.2000 (δεδομένου ότι η 1.4.2000 είναι Σάββατο) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1019399/361/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Χρ. Χαρτώνα
Τηλέφωνα: 3375314, 315, 316

ΠΟΛ.: 1062

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους υποχρέους. (δεδομένου ότι η 1.4.2000 είναι Σάββατο)

1019399/361/Α0012/ΠΟΛ.1062/23.2.00

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων.

2. Το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει από τα ταχυδρομικά γραφεία η αποστολή των εντύπων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στους φορολογούμενους, αλλά και η χορήγηση από τους Ασφαλιστικούς Φορείς των οικείων βεβαιώσεων που οι υπόχρεοι πρέπει να συνυποβάλουν με τις φορολογικές δηλώσεις τους.

3. Το γεγονός ότι στις 9.4.2000 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Κοινοβουλίου και ότι την περίοδο αυτή θα μετακινηθούν, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τόσο οι εφοριακοί υπάλληλοι, όσο και οι φορολογούμενοι.

4. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι την 14η Μαρτίου 2000 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 ορισμένων υπόχρεων Φυσικών Προσώπων, που κανονικά λήγει την 1.3.2000.

Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 14.3.2000 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ως ακολούθως:

α) Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 17 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 20 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 23 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 24 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 27 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30,40 και 50.
ια) Μέχρι τις 28 Μαρτίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 60, 70, 80, 90 και 00, καθώς και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.
2. Παρατείνουμε μέχρι την 13η Απριλίου 2000 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 ορισμένων υπόχρεων Φυσικών Προσώπων, που κανονικά λήγει την 3.4.2000.

Οι δηλώσεις των υπόχρεων αυτών υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου με αρχή για το ψηφίο 1 την 13η Απριλίου 2000 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ως ακολούθως:

α) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 20 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 21 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 24 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 25 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 27 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 60, 70, 80, 90 και 00, καθώς και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο