Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2013 ]

Αριθμ. Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/31.12.2013 Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14-09-2006 (Β' 1439) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. και προσαρμογή αυτής στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4194/2013

(Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14-09-2006 (Β' 1439) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. και προσαρμογή αυτής στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4194/2013)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 3359/30-12-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/81 (ΦΕΚ 126/Α') «Περί κυρώσεως της από 29-12-1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α') «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α') και την σχετική με αυτές υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11.11.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες»,

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ128/Α'), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν,

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας"...»,

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'),

9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 769/Β'),

10. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16525/30-8-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους»,

11. Την υπ' αριθμ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (ΦΕΚ 1439/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»,

12. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/Β') απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769 Β') απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

13. Την υπ' αριθμ. Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/08-08-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

14. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες»,

15. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας»,

16. Την υπ' αριθμ. Δ6Δ 1169176 ΕΞ 7.12.2012 (ΦΕΚ 3381/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (ΦΕΚ 1439/Β') Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α), ως προς τη λειτουργία Τμημάτων Δ.Ο.Υ.»,

17. Την υπ' αριθμ. Δ6Δ 1058692 ΕΞ 5.3.2013 (ΦΕΚ 904/Β' και 1018/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (ΦΕΚ 1439/Β') Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως προς τις ώρες εισόδου των δικαστικών επιμελητών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών»,

18. Την υπ' αριθμ. 2/46898/0004/13.5.2013 (ΦΕΚ 1170/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (ΦΕΚ 1439/Β') Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως προς το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής»,

19. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

20. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (ΦΕΚ 1439/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. και προσαρμογής αυτής στην υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/ Β') απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά από την λήξη του ισχύοντος έως τώρα ωραρίου (15.30 μ.μ.), στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, καθώς και της επαρκούς υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4194/2013.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους Ι και II της παραγράφου 1 της αριθ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (ΦΕΚ 1439/Β') απόφασης μας «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει ύστερα από την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/Β) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και με τις αριθ. Δ6Δ 1169176 ΕΞ 7.12.2012 (ΦΕΚ 3381/Β'), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 5.3.2013 (ΦΕΚ 904/Β' και 1018/Β') και 2/46898/0004/13.5.2013 (ΦΕΚ 1170/Β') τροποποιητικές αποφάσεις μας, ως εξής:

Ι. Καθορίζουμε τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Αυτοτελή Γραφεία τής Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουμε (πλην των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ., που ρυθμίστηκαν,με την αριθ.2/46898/0004/13.5.2013 , ΦΕΚ 1170/Β' απόφαση μας και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, καθώς και των Υπηρεσιών που λειτουργούν σε βάρδιες), κατ' επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:

α) ώρα προσέλευσης στις 07.30 και ώρα αποχώρησης στις 15.30
β) ώρα προσέλευσης στις 08.00 και ώρα αποχώρησης στις 16.00
γ) ώρα προσέλευσης στις 08.30 και ώρα αποχώρησης στις 16.30

Η ορθή κατανομή του προσωπικού σε κάθε Υπηρεσία, κατά Διεύθυνση και Τμήμα, θα γίνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της. Κάθε υπάλληλος πρέπει να υποβάλει δήλωση επιλογής ωραρίου μέχρι 20/12/2013 για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως 30-06-2014, η οποία θα είναι δεσμευτική και ανέκκλητη. Η ανωτέρω δήλωση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος. Μετά από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, συγκεντρωτική κατάσταση των υπηρετούντων υπαλλήλων κάθε Υπηρεσίας (όπου δίπλα σε κάθε όνομα θα αναγράφεται το επιλεγέν ωράριο) θα διαβιβάζεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Διοικητικού ( Δ1) -Τμήμα Α' στο fax 210 3375 004 ή στο e-mail [email protected]

Κάθε Προϊστάμενος οφείλει να ελέγχει τακτικά την τήρηση του ωραρίου από τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας της οποίας προΐσταται, καθώς οποιαδήποτε σχετική παράβαση των ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα την μη ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, την μείωση της αποδοτικότητας και την πρόκληση δυσμενών σχολίων από τους πολίτες. Επιπλέον, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α'), αρθρ. 107, παρ. 1, περ. κζ, ο οποίος αντικατέστησε το Ε' Μέρος του Υ.Κ. (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26/Α'), ορίζεται ως ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο, καθώς και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του. Στις περιπτώσεις στις οποίες το ωράριο προϊσταμένων - υφισταμένων δεν συμπίπτει, οι προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για τον έλεγχο της απόδοσης των υφισταμένων τους με προγραμματισμό εργασίας ή άλλες κατάλληλες οδηγίες για την απρόσκοπτη παροχή εργασίας.

II. Τα υπό στοιχείο ii) των υποπεριπτώσεων 1, 2, 3α, 3β, 3γ και 3δ της περίπτωσης II της παραγράφου 1 τροποποιούνται ως προς τις ώρες εισόδου των δικηγόρων και ορίζουμε ότι επιτρέπεται ελεύθερα η είσοδος αυτών στις Υπηρεσίες με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α').

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο