Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2000 ]

ΠΟΛ.1061/21.2.2000 Καθορισμός των δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για κύρια ασφάλιση, κατά ποσοστό 50%, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων

(Καθορισμός των δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για κύρια ασφάλιση, κατά ποσοστό 50%, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Β'
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνα: 3375311, 312
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Αριθμ.Πρωτ.: 1018247/10216/Β΄0012
ΠΟΛ.: 1061

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για κύρια ασφάλιση, κατά ποσοστό 50%, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).
2. Την αριθμ.1107147/1239/Α΄006/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β΄), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Για την έκπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 2753/1999, από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των εργοδοτικών εισφορών που αφορούν τους προσλαμβανόμενους από 17 Νοεμβρίου 1999 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001 εργατοϋπαλλήλους, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους από τα κέρδη του οποίου ζητούν την πιο πάνω έκπτωση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο αριθμός των απασχοληθέντων, με πλήρη απασχόληση εργατοϋπαλλήλων για κάθε μήνα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας έλαβε χώρα η πρόσληψη, καθώς και της προηγούμενης χρήσης.

β) Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των εργατοϋπαλλήλων που προσέλαβε η επιχείρηση μέσα στη χρήση στην οποία αναφέρεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η ημερομηνία πρόσληψη τους, καθώς και οι καταβληθείσες, για αυτούς, εργοδοτικές εισφορές για κύρια ασφάλιση.

2. Ο έλεγχος των ανωτέρω για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν.2753/1999 εναπόκειται στην αρμόδια φορολογική αρχή.

3. Οι επιχειρήσεις που ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν.2753/1999, πρέπει να έχουν καταχωρίσει στα βιβλία τους μισθούς και ημερομίσθια που κατέβαλαν στο προσωπικό τους (παλαιό και νεοπροσληφθέν), καθώς και τις καταβληθείσες αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, εφόσον τηρούνται βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

4. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 2753/1999, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, αναλαμβάνουσα τις συνέπειες της υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο