Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2015 ]

Αριθμ. 40906/587/16.9.2015 Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015-2016

(Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015-2016)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 40906/587

(ΦΕΚ Β' 2035/17-09-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του Ν. 1566/1985 (Α' 167) «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α' 65) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (Α' 258) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, των εδαφίων α και β της παρ. 3 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, των περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (α' 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παρ. 3, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.δ./03-06-1952 (Α' 157) «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών», όπως ισχύουν.

9. Το Ν.δ. 2961/1954 (Α' 197) «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.δ. 405/1971 (Α' 123) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» , όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

12. Το Π.δ. 113/2014 (Α' 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

13. Το Π.δ. 114/2014 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

14. Τη με αριθμό Υ6/27-01-2015 (Β' 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

15. Το Π.δ. 65/2015 (Α' 106) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Τις προτάσεις των φορέων που εστάλησαν στον ΟΑΕΔ και περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 1757/14-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

17. Την υπ' αριθμ. 1757/14-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 39/14-07-2015 Συνεδρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 57237/16-07-2015 έγγραφο.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,

αποφασίζουμε:


Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016 μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής:

1

ΟΑΕΔ

450 μαθητές (υπ' αριθμ. 1756/39/2015 απόφαση Δ.Σ.)

2

Γ.Ε.Σ.

408 μαθητές (υπ' αριθμ. Φ.471.14/39/847930/Σ.1794/ 16-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κού Προσ/κού του ΓΕΣ)

3

Γ.Ε.Ν.

448 μαθητές (υπ' αριθμ. Φ.478.12/3 /350691/Σ.691/17-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κού Προσ/κού Β5 του ΓΕΝ)

4

Γ.Ε.Α.

357 μαθητές (υπ' αριθμ. Φ. 336.1/ΑΔ.511434/Σ.250/ 18.06.2015 έγγραφο της Δ/νσης πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΑ)

5

Δ.Ε.Η.

80 μαθητές (υπ' αριθμ. 2396/8-6-2015 έγγραφο απόφασης Δ.Σ.)

6

Ε.Ε.Σ.Σ.Σ.Τ.Υ.

150 μαθητές (υπ' αριθμ. 78/2015 απόφαση Δ.Σ.)

7

ΕΛΤΑ

17 μαθητές (υπ' αριθμ. 1639/2015 απόφαση Δ.Σ.)

8

Ο.Λ.Π.

56 μαθητές (υπ' αριθμ. 90/2015 απόφαση Δ.Σ.)

9

ΔΕΔΔΗΕ

50 μαθητές (υπ' αριθμ. 53/2015 απόφαση Δ.Σ.)

10

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

120 μαθητές (υπ' αριθμ. 3554/2015 απόφαση Δ.Σ.)

11

Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΕΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

63 μαθητές (υπ' αριθμ. 11896/2015 έγγραφο απόφασης Δ.Σ.)

12

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 18/2015 απόφαση Δ.Σ.)

13

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

40 μαθητές (υπ' αριθμ. 10/2015 απόφαση Δ.Σ.)

14

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 21/2015 απόφαση Δ.Σ.)

15

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

76 μαθητές (υπ' αριθμ. 11047/2015 έγγραφο απόφασης Δ.Σ.)

16

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 572/2015 απόφαση Δ.Σ.)

17

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

93 μαθητές (υπ' αριθμ. 551/2015 απόφαση Δ.Σ.)

18

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

54 μαθητές (υπ' αριθμ. 22/2015 απόφαση Δ.Σ.)

19

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 18/2015 απόφαση Δ.Σ.)

20

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤ

12 μαθητές (υπ' αριθμ. 28/2015 απόφαση Δ.Σ.)

21

Γ.Ν.Π. ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 13/2014 απόφαση Δ.Σ.)

22

ΕΚΑΒ

83 μαθητές (υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση Δ.Σ.)

23

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ο.Π.ΚΑ.Π.)

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 59/2015 απόφαση Δ.Σ.)

24

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 66/2015 απόφαση Δ.Σ.)

25

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

40 μαθητές (υπ' αριθμ. 51/2015 απόφαση Δ.Σ.)

26

ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. - Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1 μαθητές (υπ' αριθμ. 77/2015 απόφαση Δ.Σ.)

27

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 24/2015 απόφαση Δ.Σ.)

28

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 135/2015 απόφαση Δ.Σ.)


29

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

28 μαθητές (υπ' αριθμ.172/2015 απόφαση Δ.Σ.)

30

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

40 μαθητές (υπ' αριθμ. 259/2011 απόφαση Δ.Σ.)

31

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 192/2015 απόφαση Δ.Σ.)

32

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 205/2015 απόφαση Δ.Σ.)

33

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 97/2015 απόφαση Δ.Σ.)

34

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 181/2012 απόφαση Δ.Σ.)

35

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

28 μαθητές (υπ' αριθμ. 213/2015 απόφαση Δ.Σ.)

36

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

57 μαθητές (υπ' αριθμ. 173/2015 απόφαση Δ.Σ.)

37

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 264/2014 και 184/2015 αποφάσεις Δ.Σ.)

38

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 76/2015 απόφαση Δ.Σ.)

39

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

13 μαθητές (υπ' αριθμ. 449/2015 απόφαση Δ.Σ.)

40

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 186/2015 απόφαση Δ.Σ.)

41

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ

2 μαθητές (υπ' αριθμ. 50/2015 απόφαση Δ.Σ.)

42

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

30 μαθητές (υπ' αριθμ. 11/2015 απόφαση Δ.Σ.)

43

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

30 μαθητές (υπ' αριθμ. 200/2015 απόφαση Δ.Σ.)

44

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 47/2015 απόφαση Δ.Σ.)

45

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

3 μαθητές (υπ' αριθμ. 26/2015 απόφαση Δ.Σ.)

46

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 68/2014 απόφαση Δ.Σ.)

47

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 252/2015 απόφαση Δ.Σ.)

48

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

8 μαθητές (υπ' αριθμ. 45/2015 απόφαση Δ.Σ.)

49

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 89/2015 απόφαση Δ.Σ.)

50

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

2 μαθητές (υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση Δ.Σ.)

51

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3 μαθητές (υπ' αριθμ. 20/2015 απόφαση Δ.Σ.)

52

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 28/2015 απόφαση Δ.Σ.)

53

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 35/2015 απόφαση Δ.Σ.)

54

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 692/2012 απόφαση Δ.Σ.)

55

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

28 μαθητές (υπ' αριθμ. 94/2015 απόφαση Δ.Σ.)

56

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 27/2015 απόφαση Δ.Σ.)

57

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση Δ.Σ.)

58

ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

113 μαθητές (υπ' αριθμ. 446/2015 απόφαση Δ.Σ.)

59

Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

12 μαθητές (υπ' αριθμ. 45/2015 απόφαση Δ.Σ.)

60

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

48 μαθητές (υπ' αριθμ. 7/2015 απόφαση Δ.Σ.)

61

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 66/2015 απόφαση Δ.Σ.)

62

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

28 μαθητές (υπ' αριθμ. 423/2015 απόφαση Δ.Σ.)

 

63

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

37 μαθητές (υπ' αριθμ. 33/2015 απόφαση Δ.Σ.)

64

Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

7 μαθητές (υπ' αριθμ. 112/2015 απόφαση Δ.Σ.)

65

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

80 μαθητές (υπ' αριθμ. 270/2015 απόφαση Δ.Σ.)

66

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 692/2012 απόφαση Δ.Σ.)

67

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 58/2015 απόφαση Δ. Σ.)

68

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση Δ.Σ.)

69

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ­ΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ)

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 47/2015 απόφαση Δ.Σ.)

70

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

11 μαθητές (υπ' αριθμ. 47/2014 απόφαση Δ.Σ.)

71

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

8 μαθητές (υπ'αριθμ, 115/2014 απόφαση Δ.Σ.)

72

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

7 μαθητές (υπ' αριθμ. 29/2015 απόφαση Δ.Σ.)

73

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

8 μαθητές (υπ' αριθμ. 210/2014 απόφαση Δ.Σ.)

74

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

30 μαθητές (υπ' αριθμ. 46/2013 απόφαση Δ.Σ.)

75

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 72/2013 απόφαση Δ.Σ.)

76

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

8 μαθητές (υπ' αριθμ. 98/2015 απόφαση Δ.Σ.)

77

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

14 μαθητές (υπ' αριθμ. 241/2014 απόφαση Δ.Σ.)

78

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 30/2015 απόφαση Δ.Σ.)

79

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ

18 μαθητές (υπ' αριθμ. 184/2015 απόφαση Δ.Σ.)

80

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 20/2015 απόφαση Δ.Σ.)

81

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 61/2015 απόφαση Δ.Σ.)

82

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

9 μαθητές (υπ' αριθμ. 83/2014 και 105/2014 αποφάσεις Δ.Σ.)

83

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3 μαθητές (υπ' αριθμ. 86/2014 απόφαση Δ.Σ.)

84

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

13 μαθητές (υπ' αριθμ. 340/2014 και 157/2015 αποφάσεις Δ.Σ.)

85

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»

1 μαθητής (υπ' αριθμ. 40/2014 απόφαση Δ.Σ.)

86

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

1 μαθητής (υπ' αριθμ. 345/2014 απόφαση Δ.Σ.)

87

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 224/2014 απόφαση Δ.Σ.)

88

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

17 μαθητές (υπ' αριθμ. 74/2014 απόφαση Δ.Σ.)

89

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 195/2015 απόφαση Δ.Σ.)

90

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 90/2015 απόφαση Δ.Σ.)

91

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

17 μαθητές (υπ' αριθμ. 24/2015 απόφαση Δ.Σ.)

92

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 52/2015 απόφαση Δ.Σ.)

93

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση Δ.Σ.)

 

94

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 11/2015 απόφαση Δ.Σ.)

95

Ο.Λ.Θ.

41 μαθητές (υπ' αριθμ. 4058/2015 απόφαση Δ.Σ.)

96

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.

28 μαθητές (υπ' αριθμ. 10/2015 απόφαση Δ.Σ.)

97

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 63/2015 απόφαση Δ.Σ.)

98

Α.Π.Θ.

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 29162/2015 απόφαση Δ.Σ.)

99

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 7/2015 απόφαση Δ.Σ.)

100

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

26 μαθητές (υπ' αριθμ. 20584/2015 απόφαση Δ.Σ.)

101

ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 302/2015 απόφαση Δ.Σ.)

102

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΟΝΟΣ

2 μαθητές (υπ' αριθμ. 56/2015 απόφαση Δ.Σ.)

103

ΑΝ.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

29 μαθητές (υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση Δ.Σ.)

104

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 50/2015 απόφαση Δ.Σ.)

105

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 174/2013 απόφαση Δ.Σ.)

106

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 238/2013 απόφαση Δ.Σ.)

107

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΚΟΖΑΝΗΣ

22 μαθητές (υπ' αριθμ. 280/2014, 54/2014 και 241/2015 αποφάσεις Δ.Σ.)

108

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30 μαθητές (υπ' αριθμ. 100/2013 απόφαση Δ.Σ.)

109

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 6/2015 απόφαση Δ.Σ.)

110

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

17 μαθητές (υπ' αριθμ. 63/2015 απόφαση Δ.Σ.)

111

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 156/2015 απόφαση Δ.Σ.)

112

Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

55 μαθητές (υπ' αριθμ. 25/2015 απόφαση Δ.Σ.)

113

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση Δ.Σ.)

114

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

30 μαθητές (υπ' αριθμ. 1677/2015 απόφαση - έγγραφο Δ.Σ.)

115

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 199/2014 και 184/2015 αποφάσεις Δ.Σ.)

116

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

4 μαθητές (υπ' αριθμ. 141/2014 και 122/2015 αποφάσεις Δ.Σ.)

117

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 148/2014 και 216/2015 αποφάσεις Δ.Σ.)

118

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

30 μαθητές (υπ' αριθμ. 279/2014 απόφαση Δ.Σ.)

119

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

11 μαθητές (υπ' αριθμ. 51/2015 απόφαση Δ.Σ.)

120

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

20 μαθητές (υπ' αριθμ. 13/2015 απόφαση Δ.Σ.)

121

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 89/2015 απόφαση Δ.Σ.)

122

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 431/2015 απόφαση Δ.Σ.)

123

ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 140/2015 απόφαση Δ.Σ.)

124

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 52/2015 απόφαση Δ.Σ.)

125

Ε.Υ.Α.Θ.

27 μαθητές (υπ' αριθμ. 249/2015 απόφαση Δ.Σ.)

 

126

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

9 μαθητές (υπ' αριθμ. 47/2015 απόφαση Δ.Σ.)

127

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

14 μαθητές (υπ' αριθμ. 40/2015 απόφαση Δ.Σ.)

128

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 257/2015 απόφαση Δ.Σ.)Το σύνολο των μαθητών που θα απασχοληθούν είναι 4.432.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ - ΔΗΜΑΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο