Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2917/17.9.2015 Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2015

(Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2015)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 17/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/2917

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
FAX: 210-6467725
Πληροφορίες: Δ. Στεφανίτση
Τηλέφωνο: 213-2117236
Ε-mail: [email protected]
 
ΘΕΜΑ : «Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2015»

Σχετ.: Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2015

Α.1. Σας αποστέλλεται συνημμένα το αναφερόμενο παραπάνω πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΧΚ-ΕΦΕΤ σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων κατά το τρέχον έτος, το οποίο αποτελείται:

α. Από το Γενικό Μέρος στο οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ για την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα για το τρέχον έτος 2015,

β. Από τα Παραρτήματα στα οποία περιγράφονται τα επί μέρους προγράμματα ελέγχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο Υπηρεσιών και τους ειδικούς όρους συνεργασίας για τα εν λόγω προγράμματα.

Η χρονική κατανομή των δειγματοληψιών και της αποστολής των δειγμάτων στα εργαστήρια του ΓΧΚ διαμορφώνεται είτε όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα, είτε μετά από συνεννόηση μεταξύ της Αρχής δειγματοληψίας και των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

2. Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα ελέγχων τα οποία περιλαμβάνονται στο αποστελλόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας έχουν διαμορφωθεί μετά από εκτίμηση της επικινδυνότητας και υπαγορεύονται από την αναγκαιότητα ελέγχου της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για τους σκοπούς της ασφάλειας και της ποιότητας - γνησιότητας, αλλά και από συγκεκριμένες υποχρεώσεις ελέγχων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ ιοντίζουσα ακτινοβολία, ακρυλαμίδιο, συντονισμένο πρόγραμμα για τον έλεγχο του μελιού κλπ). Όλα τα προγράμματα ελέγχων που περιγράφονται στα Παραρτήματα του εν λόγω αποστελλόμενου πρωτοκόλλου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται να αρχίσουν άμεσα.

Δεν αποστέλλεται το Παράρτημα που αφορά στο διερευνητικό πρόγραμμα ελέγχων εμπλουτισμένων τροφίμων για βιταμίνη D, του οποίου οι όροι εκτέλεσης είναι υπό συζήτηση. Σημειώνεται ότι έχει συμπεριληφθεί και νέο πρόγραμμα ελέγχων που αφορά σε μικροβιολογικές παραμέτρους στο συσκευασμένο πάγο. 

3. Από τους όρους που περιλαμβάνονται στο Γενικό Μέρος του πρωτοκόλλου θα πρέπει να επισημανθούν ιδιαιτέρως τα εξής:

α. Η γνωμάτευση θα αναφέρεται καταρχήν στο ερώτημα του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας (σελ. 5/6), δίνεται όμως η δυνατότητα για εξέταση επιπλέον παραμέτρων εφόσον θεωρείται απαραίτητο μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του ΓΧΚ με τη Διεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων του ΕΦΕΤ.

Ιδιαίτερα σε περίπτωση αμφιβολιών σε θέματα επισήμανσης, κρίνεται απολύτως αναγκαία η επικοινωνία των εργαστηρίων του ΓΧΚ με τη Δ/νσή μας (Αλκοόλης και Τροφίμων).

β. Σε περίπτωση που τα δείγματα δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα οικεία Παραρτήματα, θα επιστρέφονται. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η απουσία κατάλληλων συνοδευτικών πληροφοριών, στοιχείων κλπ μπορεί

i) να καθιστά αδύνατο τον καθορισμό της στρατηγικής της εργαστηριακής εξέτασης ή

ii) να καθιστά δύσκολη τη διαπίστωση αν τα εν λόγω δείγματα βρίσκονται εντός ή εκτός του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής των ελέγχων στο οικείο Παράρτημα.

Έτσι είναι απαραίτητη η αποστολή των εν λόγω στοιχείων. πληροφοριών κλπ προκειμένου να αποφεύγονται και φαινόμενα ελέγχων επί δειγμάτων και παραμέτρων για τα οποία δεν υφίσταται λόγος εξέτασης.

γ. Όπως και τα προηγούμενα έτη. με το πρωτόκολλο συνεργασίας. εκτός των τακτικών ελέγχων. παρέχεται και η δυνατότητα εκτέλεσης εργαστηριακών ελέγχων σε περίπτωση εκτάκτων συμβάντων (πχ διατροφικών κρίσεων). όπως επίσης και για την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων καταγγελιών.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των καταγγελιών το δείγμα θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό μόνο όταν συνοδεύεται από σαφές ερώτημα.

Σε περίπτωση απουσίας σαφούς ερωτήματος θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή της Διεύθυνσής μας προκειμένου για τη σχετική συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

δ. Για την ομαλή εκτέλεση του πρωτοκόλλου οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ θα πρέπει να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ ή τις Υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες ανατίθενται οι δειγματοληψίες.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τη Διεύθυνσή μας.

ε. Υπενθυμίζεται ότι.

i). Στις περιπτώσεις δειγμάτων για τα οποία διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. η έκθεση εξέτασης θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ (Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2. 115 26 Αθήνα. [email protected], [email protected]).

ii). Στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων εμφιαλωμένων νερών και πάγου θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνσή μας.

στ. Σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων των δειγμάτων του πρωτοκόλλου συνεργασίας στο ΟΠΣ. ισχύουν, εν γένει, οι αποσταλείσες πέρυσι οδηγίες, αλλά για το θέμα θα σας σταλεί λεπτομερέστερη εγκύκλιος.

ζ. Τέλος. σας γνωρίζουμε ότι την παρούσα εγκύκλιό μας, μετά του αποστελλομένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.gcsl.gr του Γ.Χ.Κ. [ακολουθώντας τη διαδρομή: <Διευθύνσεις>/<Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων>/<Τμήμα Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος>/<Νέα - Δημοσιεύσεις].

Β. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω.

Της παρούσης παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό που εμπλέκεται στην εκτέλεση του εν λόγω αποστελλομένου πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Για όποιες τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος Σάμιος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο