Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 32370/15.9.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

(Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 32370

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης,
Μ. Προβατάρης Τηλέφωνο: 213 136 4842-4842
e-mail: [email protected]
[email protected]
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 101 83, ΑΘΗΝΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Ν.4172/2013.
β) Η αρ. οικ. 26947/31.7.2015 (1622/Β') ΚΥΑ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2016.
γ) Η αρ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15.6.2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2016.
δ) Το αρ. 29862/27.08.2015 έγγραφό μας σχετικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016 στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Μετά από επεξεργασία των δελτίων «Σχ. Προϋπ. 2016» τα οποία έχουν υποβληθεί στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., διαπιστώθηκαν σφάλματα στις στήλες «Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)». Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παροχή των κάτωθι διευκρινήσεων που αφορούν στη συμπλήρωση των συγκεκριμένων στηλών:

1. Στους κωδικούς της στήλης «Εκτιμήσεις 2015» καταχωρούνται οι εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τα προς είσπραξη έσοδα και τις προς πληρωμή δαπάνες όλης της τρέχουσας χρήσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι:

α) Γίνεται αντιληπτό ότι οι εκτιμώμενες πληρωθείσες δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τα εκτιμώμενα εισπραχθέντα έσοδα (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης). Συνεπώς ισχύει η σχέση:

[Εκτιμήσεις    2015]    s1.    Σύνολο    σκέλους    Εσόδων (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)+ [Εκτιμήσεις 2015] Τ100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) >= [Εκτιμήσεις 2015] x2. Σύνολο σκέλους Εξόδων Χωρίς Αποθεματικό (για απολογιστικά) 

β) τα αναγραφόμενα ποσά εσόδων και εξόδων στη στήλη «Εκτιμήσεις 2015» δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων εξαμήνου ή επταμήνου (ανάλογα με τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016). Συνεπώς ισχύει η σχέση: [Εκτιμήσεις 2015] Έσοδα ή Έξοδα ανά Κ.Α. >= Έσοδα ή Έξοδα ανά Κ.Α. εξαμήνου ή επταμήνου

2. Ταμειακό Υπόλοιπο: Στη στήλη «Εκτιμήσεις 2015» καταχωρείται το ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης 2014 όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στον ισχύοντα Π/Υ του φορέα για το έτος 2015. Συνεπώς ισχύει η σχέση:
Π/Υ2015 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ = [Εκτιμήσεις 2015] ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3. [Εκτιμήσεις 2015 ]- Σύνολο Εσόδων και Σύνολο Εξόδων.

Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων γίνονται σε ταμειακή βάση (εισπράξεις και πληρωμές) θα πρέπει η διαφορά των εκτιμώμενων προς είσπραξη εσόδων και των εκτιμώμενων προς πληρωμή δαπανών έτους 2015 να συμφωνεί με την εκτιμώμενη μεταβολή του ταμειακού υπολοίπου μεταξύ των ετών 2015 και 2016. Συνεπώς, ισχύει η σχέση: + Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ 2015
+[Εκτιμήσεις 2015] s1. Σύνολο Εσόδων (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)
- [Εκτιμήσεις 2015] x2. Σύνολο Εξόδων χωρίς Αποθεματικό (για απολογιστικά)
= Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ 2016

4.    Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς (4), έσοδα από συναφθέντα δάνεια (ΚΑΕ 7100) και χρεολύσια (ΚΑΕ 6120): Η εκτιμώμενη μεταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου από δάνεια κατά την τρέχουσα χρήση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκτιμώμενες ταμειακές εισροές έτους 2015 από συναφθέντα δάνεια και τις εκτιμώμενες ταμειακές εκροές του ιδίου έτους για πληρωμές χρεολυσίων. Συνεπώς, ισχύει η σχέση:
+ 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 31.12.2014
+ [Εκτιμήσεις 2015] ΚΑΕ 7100 (Έσοδα από συναφθέντα έσοδα)
- [Εκτιμήσεις 2015] ΚΑΕ 6120 (χρεολύσια)
= [Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)] 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τα ποσά της στήλης «Εκτιμήσεις 2015» θα πρέπει να προκύπτουν από το σώμα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του φορέα με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο Π/Υ 2016.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο