Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-1987 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 948/1987 Εάν είναι δυνατή η χορήγηση εις υπάλληλο του Ιδρύματος αδείας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή και ειδικότερα του πωλητού κρατικών λαχείων, εκτός ωρών εργασίας

(Εάν είναι δυνατή η χορήγηση εις υπάλληλο του Ιδρύματος αδείας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή και ειδικότερα του πωλητού κρατικών λαχείων, εκτός ωρών εργασίας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 1987
Αριθ.Πρωτ.: 9881
Αρ. Ερ.: 948

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8


Εις απάντηση του υπ' αριθμ.Γ.98/17/23-11-1987 εγγράφου σας, με το οποίο μας ερωτάτε, εάν είναι δυνατή η χορήγηση εις υπάλληλο του Ιδρύματος αδείας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή και ειδικότερα του πωλητού κρατικών λαχείων, εκτός ωρών εργασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Κατ' άρθρο 77 του Υπαλ. Κώδικα (Π.Δ. 611/1977) απαγορεύεται από τον υπάλληλο άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας επ' αμοιβή, κατ' εξαίρεση, όμως, επιτρέπεται, μετά από προηγούμενη άδεια, η επ' αμοιβή άσκηση έργου ή εργασίας, εφ' όσον αυτή συμβιβάζεται προς τα καθήκοντα της θέσεως του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια δε αυτή χορηγείται, προκειμένου μεν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου από τον Οικείο Υπουργό, προκειμένου δε για υπαλλήλους ΝΠΔΔ από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, πάντοτε, όμως, μετά σύμφωνο αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και δύναται να ανακληθεί κατά τον αυτόν τρόπον.

Κατά δε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού απαγορεύεται στον υπάλληλο η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

ΙΙ. Εξ άλλου, κατ' άρθρο 206 παρ. 1 περ. Β' του ως άνω Υπαλ. Κώδικα, μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων καταλέγεται και "η εκτός υπηρεσίας απαξία υπαλλήλου διαγωγή".

ΙΙΙ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι είναι δυνατή η χορήγηση αδείας ασκήσεως έργου ή εργασίας, επ' αμοιβή, εις υπάλληλο του Ιδρύματος, μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγούμενη σύμφωνο γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση, ότι ήθελε γίνει δεκτό 1) ότι αυτά δεν είναι ασυμβίβαστα προς τα καθήκοντα της θέσεως του υπαλλήλου, 2) δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας και 3) δεν αποτελούν κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας (Πορίσματα Νομολογίας ΣτΕ σελ. 329).

IV. Από την γενικότητα του όρου του άνω άρθρου 77 Υ.Κ. "ιδιωτικό έργο ή εργασία επ' αμοιβή" προκύπτει ότι αυτός περιλαμβάνει, όχι μόνο την μίσθωση έργου ή εργασίας "επ' αμοιβή", αλλά γενικώς κάθε, υπό οιονδήποτε τύπο, ασκούμενη ιδιωτική απασχόληση του υπαλλήλου, εφ' όσον αυτή ασκείται επ' αμοιβή. (ΑΣΔΥ 615/1962).

V. Γίνεται δε περαιτέρω δεκτό (ΑΣΔΥ 290/63, 1000/66), ότι η παρεχόμενη άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας πρέπει να είναι ειδική και να αναφέρεται σε συγκεκριμένο έργο και σε ορισμένο χρονικό διάστημα, επιπλέον, δε, να είναι συμβιβαστή προς τα καθήκοντα του υπαλλήλου, από απόψεως αξιοπρεπείας, σύμφωνα με την άνω διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1β' του Υπαλ.Κώδικα.

VI. Εξ άλλου κατ' άρθρο 1 Εμπορικού Νόμου, έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές "κατά κύριο επάγγελμα", ήτοι δια συστηματικής επιδιώξεως βιοπορισμού. Όμως, γίνεται δεκτό (Τσιριντάνης Στοιχ.Εμπορικού Δικαίου σελ. 97) ότι, όταν το κύριο στοιχείο των πράξεων αυτών είναι η προσωπική εργασία, το δε "κέρδος" αποτελεί, μάλλον, αμοιβή του σωματικού πόνου, τότε, στην περίπτωση αυτή, ο ασκών τις πράξεις αυτές δεν αποκτά την ιδιότητα του εμπόρου, και κατά συνέπεια, δεν ασκεί εμπορία.

VIII. Εν όψει όθεν, όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι εις την συγκεκριμένη περίπτωση που εις το ερώτημα αναφερομένου υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί άδεια πωλήσεως κρατικών λαχείων με τις άνω προϋποθέσεις, και μόνο, εφ όσον κριθεί, από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ότι ο υπάλληλος αυτός δεν θα ασκεί εμπορία σύμφωνα με τα παραπάνω (κατάστημα-μίσθωμα-υπάλληλο κ.λ.π.), ούτε, εξάλλου, η άσκηση της εργασίας αυτής θα μειώνει την αξιοπρέπεια του υπαλλήλου, ως εκ του είδους της εργασίας και του τρόπου διεξαγωγής της.


Ο Πάρεδρος Διοικήσεως
Δημ. Λάκκας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο