Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2015 ]

Αριθμ. 1431/3.8.2015 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ − ΕΣΠΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ − ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014

(Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ − ΕΣΠΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ − ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 1431

(ΦΕΚ Β' 1963/11-09-2015

(Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 585/ΥΟΔΔ/17−8−2015)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του ανωτέρω Νόμου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

4. Την αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).

6. Την αριθ. 2/95230/0004/24.10.2013 Υπουργική απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2730).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).

8. Την αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/33481/0022/27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών», άρθρο 7, Β, III (ΦΕΚ Β΄ 785/5−5−2015)».

11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.

12. Την εγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση Ε0512, τροπ.0/05.06.2015, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΒΙΨ465ΦΘΘ−Τ00).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται, δαπάνη 291,48 € για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 2015 (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ05120000 της ΣΑΕ 051/2).

14. Την εγκεκριμένη στην αριθ. 639/07−04−2015 συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων, όπως τροποποιήθηκε στην αρ. 644/26−5−2015 συνεδρίαση της ΕΔΕΛ, καθώς και το εγκεκριμένο στην αριθ. 643/15−05−2015 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015,

αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ −ΕΣΠΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ−ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:

− ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. ............., υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, κλάδου ΓΙΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

− ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ................., υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 16/09/2015 έως τις 18/09/2015 στην έδρα του φορέα στην ΑΘΗΝΑ.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7, 8 του προοιμίου.

5. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο