Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/126/24.6.2015 Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στην περίπτωση λήψης δεύτερης πολεμικής σύνταξης

(Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στην περίπτωση λήψης δεύτερης πολεμικής σύνταξης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 24/6/2015
Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/126

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α'

TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Βρέκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : 210-3368124
 
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στην περίπτωση λήψης δεύτερης πολεμικής σύνταξης»

Σχετ.: Το Α.Π. Σ48/119/20.11.2013 γενικό έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σε απάντηση του Α.Π. Σ48/13/2.3.2015 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 34 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α') επανοριοθετήθηκαν από το έτος 2011 και εφεξής οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), προκειμένου να επιτευχθεί η δικαιότερη και ορθολογικότερη καταβολή του. Έτσι, από 1.1.2011 το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενοι στο άρθρο αυτό ηλικιακοί περιορισμοί και εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο εισοδηματικό κριτήριο που περιλαμβάνει το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, προβλέπεται αυτό να μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ).

Επίσης, προβλέπεται ότι, για τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (ν. 1892/1990, άρθρο 63 παρ. 4, όπως ισχύει), καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει, ως ανάπηροι πολέμου νοούνται:
α. οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος και τούτοις αντιστοιχούντες του Λιμενικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής, που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη είτε συνεπεία τραυμάτων ληφθέντων σε πόλεμο ή στον αγώνα κατά της ανταρσίας ή κατά τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις στην Κορέα είτε συνεπεία νόσου αποτόκου των κακουχιών του πολέμου ή του αγώνα κατά της ανταρσίας ή της συμμετοχής στις επιχειρήσεις στην Κορέα,
β. σιδηροδρομικοί εν γένει που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ως παθόντες σε πόλεμο ή στον αγώνα κατά της ανταρσίας,
γ. ιδιώτες που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη οπλίτη ως παθόντες σε διατεταγμένη στρατιωτική υπηρεσία σε πόλεμο ή στον αγώνα κατά της ανταρσίας, και
δ. ιδιώτες, που συμμετείχαν σε Εθνικούς αγώνες από το έτος 1903 και εντεύθεν και λαμβάνουν πολεμική σύνταξη οπλίτη, και
ε. οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης, Αέρος και οι αντίστοιχοι με αυτούς του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη είτε συνεπεία τραυμάτων που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διατεταγμένης υπηρεσίας τους στην Κύπρο είτε συνεπεία νόσου αποτόκου των κακουχιών της υπηρεσίας αυτής στην Κύπρο.

Το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζει ότι, ως θύματα πολέμου νοούνται:
α. τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των κατά το προηγούμενο άρθρο πεσόντων, αποβιωσάντων ή εξαφανισθέντων, και
β. τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων αναπήρων πολέμου.

3. Από τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια, κ.λ.π., που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του ΕΚΑΣ, προκύπτει ότι είναι σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ:
α. των αναπήρων κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας (περιπτ. 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις) που για το λόγο αυτό λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και β. των θυμάτων πολέμου (μελών οικογενειών των πεσόντων, εξαφανισθέντων, κ.λ.π. ή των αποβιωσάντων αναπήρων πολέμου), που επίσης λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να συνδέονται τα θύματα πολέμου με την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία αφορά ακριβώς τα πρόσωπα που κατέστησαν ανάπηροι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους αυτής.

4. Συνεπώς, κατά τον προσδιορισμό του συνολικοί) καθαρού ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του Ε Κ ΑΣ, εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη τόσο των αναπήρων κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, όσο και των θυμάτων πολέμου (όπως αυτά αναλύθηκαν ανωτέρω).

5. Αναφορικά με την αριθμ. 2/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 περ. δ' του ν. 825/1978, με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 14 στο άρθρο 29 του α.ν. 1846/1951, ορίζουν ότι, οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου, δηλαδή της παραγράφου 14 περί κατωτάτων ορίων σύνταξης, δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους ή βοηθηματούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι τυγχάνουν και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης ή λαμβάνουν και άλλη σύνταξη από το ΙΚΑ-Ε'ΓΑΜ. Εάν -όμως το άθροισμα των συντάξεων αυτών είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος αυτού και του κατώτατου ορίου σύνταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ, Α'), όπως ισχύει, οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 825/1978, όπως ισχύουν κάθε φορά, δεν εφαρμόζονται για τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Λ. Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι λαμβάνουν και άλλη σύνταξη ως ανάπηροι και θύματα πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο διαχωρισμό.

Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα από την παρ. 14 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 περί κατωτάτων ορίων έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι λαμβάνουν και άλλη σύνταξη ως ανάπηροι και θύματα πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.3670/2008, οι στρατιωτικοί ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82, Α'), οι ανάπηροι αγωνιστές Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73AV), οι ανάπηροι αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του ν. 1863/1989 (ΦΕΚ 204/Α'), οι ανάπηροι πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943 (περιόδου 1940-1949), όπως ισχύει σήμερα και οι ανάπηροι αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989, καθώς και οι έλκοντες από αυτούς συνταξιοδοτικό δικαίωμα, απολαμβάνουν κάθε δικαιώματος και ευεργετήματος, που απολαμβάνουν οι ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης και τα θύματα πολέμου 1940-1941, θύματα Εθνικής Αντίστασης αντίστοιχα, εφόσον λαμβάνουν πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη. 

Στα ανωτέρω δικαιώματα και ευεργετήματα δεν περιλαμβάνονται αυτά που έχουν θεσπιστεί με συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση αυτά που αφορούν τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας.

Με την ανωτέρω, λοιπόν, διάταξη θεσπίζεται εξομοίωση διαφόρων κατηγοριών αναπήρων και των ελκόντων από αυτούς συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως προς τα δικαιώματα και τα ευεργετήματα που απολαμβάνουν με τους ανάπηρους πολέμου και Εθνικής Αντίστασης και με τα θύματα πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, πλην, των ευεργετημάτων που έχουν θεσπιστεί με συνταξιοδοτικές διατάξεις νόμων.

Ως εκ τούτου, αφενός δεν τίθεται θέμα εξομοίωσης ή μη των αναπήρων πολέμου με τα θύματα πολέμου ως προς τα ευεργετήματα που απολαμβάνουν και αφετέρου για τα ευεργετήματα που έχουν θεσπιστεί με συνταξιοδοτικές διατάξεις νόμων εφαρμόζεται η κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση δηλαδή του ΕΚΑΣ ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν.3996/2011.

γ. Η ατομική περίπτωση που εξετάζεται στην εν λόγω γνωμοδότηση αφορά σε σύνταξη από μεταβίβαση λόγω θανάτου του συζύγου της ενδιαφερόμενης, ο οποίος πέραν της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ελάμβανε και στρατιωτική σύνταξη από το Γ.Λ.Κ., η οποία του χορηγήθηκε λόγω της υπηρεσίας του, υπηρετών ως χωροφύλακας, και όχι πολεμική σύνταξη κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής του υπηρεσίας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο