Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1995 ]

ΠΟΛ.1145/25.5.2015 Υποβολή δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86 όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93

(Υποβολή δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86 όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Α.Υ.Ο. 1063006/25.5.95

ΠΟΛ 1145/2015


Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/86, όπως ισχύει:

α) της παραγρ. 4 του άρθρου 5

β) την περιπτ. α' και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 28,

γ) των παραγρ. 1, 2 περιπτ. β' και 4, περιπτ. α' και β' του άρθρου 29,

δ) των παραγρ. 1, 3 και 9 του άρθρου 31,

ε) των παραγρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 47,

στ) της παραγρ. 1 του άρθρου 48,

ζ) της παραγρ. 3 του άρθρου 58

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.93).

3. Τις οδηγίες και διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 που παρέχονται με την αριθμ. 1055240/439/0015/9.5.95 Ε.Δ.Υ.Ο.

4. Τις δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν στην υποβολή των δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της περιπτ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις με το ν. 2166/1993, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Διοίκηση δεν παρέσχε εγκαίρως τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

5. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφασή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, υποχρεούνται να υποβάλουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού τους τις δηλώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, αναγράφοντας κατά περίπτωση, ως χρόνο έναρξης, μεταβολής ή παύσης εργασιών την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου.

2. Στις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής τους, μέχρι 9.6.1995.

Άρθρο 2

1. Επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία μετασχηματισμού, κατά την έκδοση της παρούσας, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, και δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την περιπτ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση αυτή μέχρι της 9.6.1995, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται:

α) Από την παράγραφο 1 του άρθρου 47, κατά το μέρος που η διαφορά προέρχεται από πράξεις διακανονισμού του άρθρου 26 του ν. 1642/86, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες Ζ, Η και Θ της εκκαθαριστικής δήλωσης και

β) Από την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις εταιρείες που προήλθαν από το μετασχηματισμό για την εκκαθαριστική δήλωση της πρώτης τους διαχειριστικής περιόδου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο