Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2015 ]

Αριθμ. 766/31.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 664/21−7−2015 (Β΄1563) απόφασης της ΕΕΤΣ, όπως ισχύει, για τα όρια έγκρισης συναλλαγών των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

(Τροποποίηση της αριθμ. 664/21−7−2015 (Β΄1563) απόφασης της ΕΕΤΣ, όπως ισχύει, για τα όρια έγκρισης συναλλαγών των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 766/2015

(ΦΕΚ Β' 1915/10-09-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28−6−2015 ΠΝΠ (Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται, μεταξύ άλλων και οι αναπληρωτές του Προέδρου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, σε συνδυασμό με την παρ. 12 της από 18−07−2015 ΠΝΠ (Α΄84).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/3.8.2015 και 2/51692/0004/11.8.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 757/30.7.2015 (Β΄ 1625), 759/5.8.2015 (Β΄ 1667), 761/14.8.2015 (Β΄ 1705) και 764/27.8.2015 αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

5. Την αναγκαιότητα αντικατάστασης του υφιστάμενου ημερήσιου ορίου ποσού των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών σε εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Το ημερήσιο όριο ποσού για την έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες συστήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής (ΦΕΚ Β΄ 1563), αντικαθίσταται σε εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο ως ακολούθως:

Κωδικός Αριθμός Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος Εβδομαδιαίο όριο ποσού (€)
011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 35.000.000,00
014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 35.000.000,00
016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.150.000,00
017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 35.000.000,00
026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 35.000.000,00
034 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 420.000,00
056 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 420.000,00
069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 700.000,00
075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 420.000,00
087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 1.400.000,00
088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
092 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ − ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 420.000,00
064 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 840.000,00
071 HSBC BANK PLC 1.610.000,00
072 UNICREDIT BANK A.G. 840.000,00
084 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 840.000,00
081 BANK OF AMERICA N.A. 140.000,00
107 KEDR OPEN JOINT−STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 140.000,00
109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 140.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

154.000.000


Β. Η παρ. Β της αριθμ. 761/14.8.2015 (Β΄ 1705) απόφασης της Ε.Ε.Τ.Σ. τροποποιείται ως ακολούθως:

«Το ως άνω μέγιστο μηνιαίο όριο δεν ισχύει για συναλλαγές ύψους έως και 10.000€ ημερησίως ανά πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκεκριμένων αυτών συναλλαγών ανά Πιστωτικό Ίδρυμα και ανά εβδομάδα δεν υπερβαίνει το 1/5 του εβδομαδιαίου εγκριτικού του ορίου.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24−7−2015), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο