Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2015 ]

ΣΛΟΤ 2380/2015 Απορρόφηση ανώνυμης θυγατρικής εταιρείας από τη μητρική της με τις διατάξεις του ν. 2166/1993

(Απορρόφηση ανώνυμης θυγατρικής εταιρείας από τη μητρική της με τις διατάξεις του ν. 2166/1993)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 2380πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993».

Σχετ.: Το υπ’ αρ.πρωτ. Δ12Β 1182085/27-11-2013 έγγραφό σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην περίπτωση απορρόφησης ανώνυμης θυγατρικής εταιρείας από την μητρική της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, το υπόλοιπο το οποίο προκύπτει μετά την απόσβεση της αξίας του εισφερομένου κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας κατά την αξία των συμμετοχών που εμφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα, θα μεταφερθεί σε λογαριασμό της καθαρής θέσης της απορροφώσας εταιρείας.

Στην περίπτωση μας, κατά την απορρόφηση θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας, κατά ποσοστό 100%, από την μητρική της, με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2166/1993, το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση της αξίας του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας κατά την αξία των συμμετοχών που εμφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα, είναι πιστωτικό, προκύπτει δηλαδή λογιστική υπεραξία.

Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι τα παρακάτω:

Α. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος λογαριασμός της γενικής λογιστικής στον οποίο θα πρέπει να   καταχωρηθεί  το   υπόλοιπο   που   απομένει   μετά  την   απόσβεση   της   αξίας  του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας κατά την αξία των συμμετοχών που εμφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα; (πιστωτικό υπόλοιπο)

Β.  Το  συγκεκριμένο  πιστωτικό   υπόλοιπο  δύναται  να  συμψηφιστεί  με   υφιστάμενες λογιστικές ζημιές της απορροφώσας εταιρείας;

Γ. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ερώτημα της περίπτωσης Β, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4 του Ν. 2238/1994 ή και του άρθρου 54 παρ. 1 του ίδιου νόμου;

Σημειώστε ότι η απορροφώσα εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, δημοσιεύει όμως τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ενώ, αντίθετα, η απορροφούμενη τηρεί τα βιβλία της και δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Το ποσό της αξίας των συμμετοχών της μητρικής που θα αποσβεσθεί με το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών που θα απορροφηθούν είναι αυτό που προκύπτει από τα Δ.Π.Χ.Α..

Πρακτικά, η εγγραφή συμψηφισμού που γινόταν για σκοπούς ενοποίησης της μητρικής με την θυγατρική, γίνεται πλέον στα βιβλία της απορροφώσας μητρικής, ώστε οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής που προκύπτουν μετά την απορρόφηση να ταυτίζονται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της απορροφώσας μητρικής με την απορροφώμενη θυγατρική κατά τον χρόνο της απορρόφησης.

Για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α. δηλαδή, η απορρόφηση δεν μπορεί να επιφέρει μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση και την επίδοση των συγχωνευόμενων εταιρειών, σε σχέση με την απεικόνισή τους μέσω της ενοποίησής  προ της απορρόφησης.

(β) Για το φορολογικό χειρισμό αρμόδιο είναι να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο