Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023069 ΕΞ 2015/2.11.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2015 ]

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5016716 ΕΞ 2015/28.7.2015 Τοποθέτηση Κινητών Μονάδων Πώλησης Καταστήματος Αδασμολόγητων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

(Τοποθέτηση Κινητών Μονάδων Πώλησης Καταστήματος Αδασμολόγητων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5016716 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 1900/08-09-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 827/1978 « Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/18-11-1978).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997 « Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/11-11-1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.δ. 86/79 « Περί συστάσεως ιδιόρρυθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/31-1-1979).

4. Τη διάταξη του άρθ. 2, II, παρ. 5, περ.(κα) της αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ2011/3-1-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/24-1-2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β/ 9-2-2011).

5. Τη διάταξη του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β/24-2-2012).

6. Το υπ' αριθμ. 12/02-03-2015 αίτημα της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την τοποθέτηση κινητών μονάδων πώλησης σε θύρες επιβίβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

7. Το υπ' αριθμ. 10301/10-07-2015 έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», με το οποίο μας διαβίβασε πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του Π.δ. 86/79 μετά των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την τοποθέτηση και λειτουργία κινητών μονάδων πώλησης Αδασμολογήτων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, τοποθετημένων, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου στις θύρες επιβίβασης Α2 και Β1 και Β31 στην Intra Schengen στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όπως προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα συνημμένο στο αίτημα της εταιρίας.

2. Οι χώροι που θα καταλαμβάνουν τα εν λόγω καταστήματα ορίζονται στα 7,5 τ.μ. περίπου για τις θύρες Α2 και Β1 και στα 5 τ.μ περίπου για την Β31 και θα βρίσκονται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Π.δ. 86/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

5. Τα εν λόγω καταστήματα θα λειτουργήσουν κατά τη θερινή περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2016.

6. Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο