Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2013 ]

Aριθμ. Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15.7.2013 Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

(Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Aριθμ. Δ6Α 1113773ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1748/15-07-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) Του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66) « Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4110/2013 (Α΄ 17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις».

γ) Των διατάξεων των άρθρων 106 − 146 (ΜΕΡΟΣ Ε΄ − ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) του Ν. 3528/9−2−2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αυτές ισχύουν.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

ε) Της αριθμ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 (Β΄ 659) κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης− Οικονομικών, «Οργάνωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών».

2. Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταφορά Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.


1. Η συσταθείσα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66), Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρεται, ως έχει, από 15−7−2013 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα αυτής.

2. Από την ημερομηνία μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

α) Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011, όπως ισχύουν, απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται, κατά το μέρος που αφορά στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, από το Γενικό Γραμματέα αυτής.

β) Οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011, όπως ισχύουν, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

γ) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011, όπως ισχύουν, υποχρέωση υποβολής της ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ισχύει και προς το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα έκδοσης εντολών από τους πειθαρχικώς προϊσταμένους.


1. Από την ημερομηνία μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η διενέργεια, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προκαταρκτικής εξέτασης και ένορκης διοικητικής εξέτασης, διατάσσεται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τον Υπουργό Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως αυτές ισχύουν.

2. Η διερεύνηση των αδικημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011, ανατίθεται υποχρεωτικά, από τους πειθαρχικώς προϊσταμένους, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

3. Εντολές που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, παραμένουν σε ισχύ και εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται έκδοση απόφασης ανάκλησης ή τροποποίησης εκδοθείσας εντολής ή παράτασης οριζόμενης προθεσμίας, αυτές εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 3
Μεταφορά οργανικών θέσεων − Διαθεσίμων Πόρων.


1. Οι προβλεπόμενες, από τα άρθρα 8 και 9 της αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 (Β΄ 659) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, οργανικές θέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών και των λοιπών κλάδων προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως έχουν κατανεμηθεί μεταξύ της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καλύπτονται από το κατωτέρω προσωπικό, που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μεταφέρεται, από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου

1, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

α) Υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών:

Λόης Νικόλαος − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 245837
Τσουπλάκης Μενέλαος − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 349670
Μαντέλλου Βασιλική − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 254672
Γεροντάρη Μαρουδιά − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 249482
Δεμάγκου Αργυρώ − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 251033
Ζαφειρόπουλος Αριστείδης − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 332833
Κεφάλας Κωνσταντίνος − ΠΕ− Α.Μ.Υ. 265421
Κηπαρίδου Μαρία − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 254649
Κρανίδου Χρυσούλα − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 350074
Λυκογιάννης Ανδρέας − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 351585
Μαντζανά Δέσποινα − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 359521
Μπελίας Σαράντης − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 438101
Μπίτσικας Δημήτριος − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 284117
Μποχώτης Κωνσταντίνος − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 296673
Θεοδώρου Βασίλειος − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 265223
Αντωνοπούλου Χριστίνα − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 150714
Κουτλής Ηρακλής − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 175273
Καμπουρίδου Ευθαλία − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 322362
Κατσοπούλου Ολυμπία − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 349654
Μάρκοβιτς Ιωάννης − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 365296
Μπαλάνη − Αλευρά Μαρία − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 265736
Μπαλάσκα Κωνσταντινιά − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 438929
Μπουρουτζόγλου Ισαάκ − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 296863
Χαραλαμπίδης Αγάπιος − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 333310

β) Υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών:

Κατράκης Ιωάννης ΠΕ − Α.Μ.Υ. 441865
Κεράστα Αγγελική ΔΕ − Α.Μ.Υ. 261446
Μούκα Αικατερίνη TE − Α.Μ.Υ. 355990
Παπανικολάου Ρίτα TE − Α.Μ.Υ. 468553
Τάτση Ελένη ΔΕ − Α.Μ.Υ. 333849
Βαλασίδου Ερμιόνη ΠΕ − Α.Μ.Υ. 426544
Μπρούμπας Παναγιώτης TE − Α.Μ.Υ. 435586

γ) Υπάλληλοι του κλάδου Τελωνειακών:

Χρυσάνθου Σοφία ΔΕ − Α.Μ.Υ. 296434
Καπογιάννη Σοφία ΠΕ − Α.Μ.Υ. 388801
Τσιρώνη Ολυμπία − ΠΕ − Α.Μ.Υ. 291625

2. Οι διαθέσιμοι πόροι της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, από την ημερομηνία μεταφοράς της μεταφέρονται και αποτελούν πόρους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο