Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-08-2015 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 448 ΕΞ 18.5.2015 Ερώτημα σχετικά με διαγραφή επισφαλούς απαίτησης έναντι πελάτη στη χρήση 2014

(Ερώτημα σχετικά με διαγραφή επισφαλούς απαίτησης έναντι πελάτη στη χρήση 2014)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 448 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014».

ΕΡΩΤΗΜΑ


Εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έχει σχηματίσει στα λογιστικά βιβλία της στην διαχειριστική χρήση 2010, απαίτηση έναντι ενός από τους πελάτες.  Ο εν λόγω πελάτης έχει κριθεί εν συνεχεία από την Εταιρεία ως επισφαλής ενώ έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της συγκεκριμένης απαίτησης. Στη βάση αυτή, η Εταιρεία επιθυμεί να προχωρήσει σε διαγραφή της απαίτησης έναντι του εν λόγω πελάτη στην χρήση 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 και δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο πληρούνται.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  ΠΟΛ.1056/2.3.2015 αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, στην αξία της απαίτησης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή υπηρεσίες, καθόσον δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την διευκρινιστική ΠΟΛ.1056/2.3.2015, παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε εάν κατά την διαγραφή της επισφαλούς απαίτησης στα βιβλία της Εταιρείας στην χρήση 2014 θα πρέπει να διαγραφεί το σύνολο της απαίτησης έναντι του πελάτη ή η απαίτηση μειωμένη με το ποσό του ΦΠΑ όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα ΠΟΛ.1056/2.3.2015.  Επιπρόσθετα, παρακαλώ επιβεβαιώστε, εάν η Εταιρεία θα πρέπει να εμφανίσει στα βιβλία της διακριτά το ποσό του ΦΠΑ το οποίο δεν διέγραψε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απομείωση μιας απαίτησης για λογιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την απεικόνιση της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης,  γίνεται είτε με αντίθετο λογαριασμό, είτε με ολοσχερή διαγραφή της απαίτησης από τα λογιστικά αρχεία της οντότητας. Η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή η διαγραφή της απαίτησης, μπορεί να έχει εφαρμογή, όταν κρίνεται ότι η απώλεια είναι οριστική και δεν αναμένεται κάποια ανάκτηση ποσού (μερική ή ολική) από την απαίτηση. Στα πλαίσια αυτά, αρχικά, η απομείωση μιας απαίτησης για λογιστικούς σκοπούς είναι σκόπιμο να γίνεται με τη χρήση αντίθετου λογαριασμού (μείωση της αξίας της απαίτησης στο ανακτήσιμο ποσό και επιβάρυνση των αποτελεσμάτων), και φορολογικός χειρισμός του εξόδου που επιβάρυνε τα αποτελέσματα γίνεται βάσει των προβλεπομένων από τη φορολογική νομοθεσία.

Βάσει των αναφερόμενων, και θεωρώντας ότι η οντότητα δεν θα ανακτήσει κανένα ποσό [ούτε το ΦΠΑ, ούτε την καθαρή απαίτηση (ποσό προ ΦΠΑ)], η οντότητα μπορεί να διαγράψει το σύνολο της απαίτησης από τα αρχεία της.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ.1056/2.3.2015, μπορεί να γίνει διακριτή διαγραφή των δύο ποσών (ποσό καθαρής απαίτησης και ΦΠΑ), είτε στον αντίθετο λογαριασμό, είτε στο λογαριασμό του εξόδου, ώστε να είναι ευχερής η επαλήθευση του ποσού που θα εκπέσει φορολογικά και του ποσού που δεν θα εκπέσει.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο