Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2015 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 402 ΕΞ 18.6.2015 Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI)

(Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI))

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 402 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (PSI)».

ΕΡΩΤΗΜΑ


Κατόπιν λήψης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324 πε ΕΞ/19-1-2015 εγγράφου σας με Θέμα «λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (ΡSI)» Θα Θέλαμε να διευκρινίσουμε για τις επόμενες χρήσεις (2013 και μετά) εάν είναι δόκιμος ο σχηματισμός αποθεματικού λογαριασμού 41.12 «Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους» σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.112 περ.5β και 5γ του Π.Δ. 205/1998 ((περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Η παράγραφος 2.2.112 περ. 5β του Π.Δ. 205/1998 αναφέρει: Όταν η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων πάγιας επενδύσεως και  των χρεογράφων, είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη κτήσεως, η διαφορά  καταχωρείται σε χρέωση των λογαριασμών 68.18 και 68.34 με πίστωση των  λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων των  αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα  πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 68.18 και 68.34 μεταφέρονται με  λογιστική εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού 41.12 “Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους”, εφόσον καλύπτονται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Εάν δεν υπάρχει πιστωτικό  υπόλοιπο στο λογαριασμό 41.12 ή αυτό δεν επαρκεί το απομένον υπόλοιπο  στους λογαριασμούς 68.18 και 68.34 μεταφέρεται στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως.

Η παράγραφος 2.2.112 περ. 5γ του Π.Δ. 205/1998 αναφέρει:

Όταν η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επενδύσεως και  των χρεογράφων είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η  διαφορά καταχωρείται σε πίστωση των λογαριασμών 78.18 και 78.34 με  χρέωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα.  Στο τέλος της χρήσεως και πριν από την μεταφορά των υπολοίπων των  αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα  πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 78.18 και 78.34 μεταφέρονται με  λογιστική εγγραφή σε πίστωση του λογαριασμού 41.12 “Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους” και συμψηφίζονται με τα  αντίστοιχα χρεωστικά υπόλοιπα της πιο πάνω περιπτώσεως β, που Θα  προκύψουν σε επόμενη χρήση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων σύμφωνα με την απάντησή μας, (δηλαδή κατά τις επόμενες χρήσεις), εφαρμόζονται οι προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.

Η αξία κτήσεως για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, είναι η νέα αξία με την οποία καταχωρήθηκαν τα στοιχεία βάσει της απάντησής μας.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο