Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2015 ]

Άρθρα Δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων

(Δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Πολύ συχνά, ιδίως μετά την ενεργοποίηση αρκετών διατάξεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής - αν και κάποιες από αυτές αντιβαίνουν στις βασικές φορολογικές αρχές και  στα άρθρα του Συντάγματος περί μη αναδρομικότητας ισχύος του νόμου -, ανακύπτει το ζήτημα της κάλυψης της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος. Αν και νομίζουμε, ότι πολλές  από τις πράξεις της Φορολογικής Αρχής θα καταπέσουν στο Διοικητικά Δικαστήρια, θεωρούμε σκόπιμο να αναπτύξουμε το θέμα σχετικά με την εκπρόθεσμη δήλωση εισοδημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων και ιδίως αυτών που απαλλάσσονται του φόρου – όπως κέρδη από πώληση και μερίσματα μετοχών, τόκους ομολόγων κ.λπ. -, λαμβάνοντας υπόψη ότι τότε δεν υπήρχε ούτε υποχρέωση ούτε ανάγκη δήλωσής τους. Τώρα όμως, που το κράτος άρχισε να ζητάει αποδείξεις για εισοδήματα και μετακινήσεις κεφαλαίων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αν και η συσσώρευση εισοδημάτων για κάλυψη τεκμηρίων δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς, θα ήταν χρήσιμο, νομίζουμε, να αποσαφηνίσουμε κάποιες φορολογικές διατάξεις για το συγκεκριμένο θέμα.

Κατ’ αρχήν, υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν την εκπρόθεσμη δήλωση εισοδημάτων, τα οποία δεν υποχρεούνταν οι φορολογούμενοι να αναγράψουν στις Φορολογικές τους Δηλώσεις κατά το χρόνο που είχαν προκύψει. Η δυνατότητα της εκπρόθεσμης δήλωσης παρέχεται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων.

Σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 34, του Ν.4172/2013, σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων, « … Η Φορολογική Διοίκηση …υποχρεούται να λάβει υπόψη της τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν και τα οποία αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία … ».

Στην περ. ζ, της προαναφερόμενης παραγράφου, ορίζεται ότι ο φορολογούμενος δύναται για την κάλυψη της διαφοράς, να επικαλεστεί « … Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο …».

Για το θέμα αυτό, με την ΠΟΛ.1076/26.3.2015, διευκρινίζεται, ότι « … τα εκκαθαριστικά σημειώματα για φορολογικά έτη για τα οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα αναγραφόμενα σε αυτά ποσά χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών. Τα δεδομένα φορολογικών δηλώσεων που δεν αναγράφονται στο εκκαθαριστικό λαμβάνονται υπ' όψη μόνο μετά από διασταύρωση  …» .

Συνεπώς, για την ανάλωση κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα προηγούμενων ετών τα οποία έχουν δηλωθεί στη Δήλωση του υπόχρεου. Το ίδιο ισχύει και για όσα εισοδήματα δηλώνονται στη Δήλωση «Πόθεν Έσχες».

Όσον αφορά στην υποβολή Εκπρόθεσμης Τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ισχύουν όσα προβλέπει η ΠΟΛ.1174/14.7.2014, σχετικά με τη δήλωση ποσών που προορίζονται για κάλυψη ή μετριασμό προστιθέμενης διαφοράς δαπάνης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι « …  οι εν λόγω εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά τα οποία ορίζονταν ρητά στην παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προστιθέμενη διαφορά δαπάνης, υποβάλλονται χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και εφόσον με την παράλειψη δήλωσης αυτών των ποσών στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε φορολογική διάταξη διότι εκείνο το έτος δεν υπήρχε υποχρέωση συμπλήρωσής τους στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση όμως που το κρίσιμο έτος έχει παραγραφεί το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, τότε μόνο γι’ αυτά τα ποσά, και εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχουν αναλωθεί, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στο επόμενο μη παραγραφόμενο έτος και εφεξής … ».

Επίσης, στο άρθρο 19, του Ν.4174/2013, και συγκεκριμένα στην παρ. 3 ορίζεται ότι « … Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης … ».

Επομένως, για εισοδήματα παλαιών ετών, όπως τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., τα έσοδα από πώληση Ομολόγων κ.λπ., επιτρέπεται να δηλωθούν εκπρόθεσμα χωρίς επιβολή κυρώσεων, τηρουμένων των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.

Για παράδειγμα, μη δηλωμένο κέρδος από πώληση μετοχών κατά το έτος 1999 - έτος για το οποίο έχει παραγραφεί το δικαίωμα υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος - δύναται να δηλωθεί, στο πρώτο μη παραγεγραμμένο έτος, το οποίο σύμφωνα με τη Φορολογική Διοίκηση είναι το 2010.

Επιπλέον, να σημειώσουμε, ότι τα κέρδη αυτά, συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα του υπόχρεου για το 2010, θα επιβαρυνθούν με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, όπως ισχύει με το άρθρο 29, του Ν.3986/2011.


ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
PARTNER ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ΕΛΕΓΚΤΩΝ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ Α.Ε.»ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο