Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2000 ]

ΠΟΛ.1041/8.2.2000 Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων

(Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων )

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1013301/39/0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
Τμήμα: Φ.Μ.Α.Π.
Πληροφορίες: Πληροφορίες: ¶ννα Αδάμ- Κόλλια
Τηλέφωνο: 3375233

ΠΟΛ.: 1041


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000, φυσικών ή νομικών προσώπων.

1013301/39/0013/ΠΟΛ.1041/8.2.2000

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), οι οποίες καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

2. Την υπ' αριθ. 1008959/3/0013/Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000 Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή".

3. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν το χρονικό αυτό διάστημα οι ΔΟΥ με την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων και την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων κεφαλαίου.

6. Το νέο τρόπο αντικειμενικού υπολογισμού της αξίας των ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό

Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Για το έτος 2000 και για τις περιπτώσεις των κατωτέρω προσώπων αποδεσμεύεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 και οι σχετικές δηλώσεις θα υποβληθούν ως ακολούθως:

1. Των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') μέχρι τις 10 Μαϊου 2000.

Αρθρο 101, Ν.2238/1994

1. ...

α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.
β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα.
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Εξαιρούνται οι ημεδαπές ΑΕ για τις οποίες αρμόδιοι για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΜΑΠ των ανωτέρω εξαιρουμένων ημεδαπών ΑΕ ορίζεται ως ακολούθως:

α) Μέχρι τις 10 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι τις 11 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι τις 12 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι τις 15 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι τις 16 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι τις 17 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι τις 18 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι τις 19 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι τις 22 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι τις 23 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 24 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00.

2. Των Φυσικών Προσώπων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και συγκεκριμένα:

α) Μέχρι τις 5 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι τις 6 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι τις 7 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι τις 8 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι τις 9 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι τις 12 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι τις 13 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι τις 14 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι τις 15 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι τις 16 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 20 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00.

3. Για τους λοιπούς υπόχρεους οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 19 Μαϊου 2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο