Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2000 ]

1105399/1610/0001/14.1.2000 Τροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

(Τροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών )

Κατηγορία: ΛοιπάΤροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

1105399/1610/0001/2000 (ΦΕΚ 17/Β'/14.1.2000)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 του Ν.820/1978 (ΦΕΚ 174/Α') "περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής...", όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 11 του Π.Δ.279/1979 (ΦΕΚ 81/Α') "περί τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.140/1990 (ΦΕΚ 55/Α') "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών".

γ) Του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1105021/2923/0001/2.10.1989 (ΦΕΚ 738/Β'/3.10.1989) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών", που κυρώθηκε με το άρθρο 51 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α') "Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής...".

δ) Της υπ' αριθ. 1053922/788/0001/16.5.1997 (ΦΕΚ 436/Β') κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης "Ορισμός του κατωτέρου ποσού δαπάνης εκτίμησης".

ε) Του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α' στο Ν.1558/1985, όπως το εδάφιο α' της παρ. 2 προστεθέντος άρθρου αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').

στ) Του άρθρου 2 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α') "Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις".

ζ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') "περί απλοποιήσεων και ελαφρύνσεων στη φορολογία εισοδήματος και άλλων διατάξεων".

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε επιβαρύνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή.

Αποφασίζουμε

1. Η δαπάνη εκτίμησης καθορίζεται ως ποσοστό της αξίας που προσδιορίζεται με την έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ως εξής:
α) Για αξία αντικειμένου μέχρι 20.000.000 δρχ., ποσοστό 6,00ο/οο, μη δυνάμενο να είναι κατώτερο των 120.000 δρχ.
β) Για αξία αντικειμένου μέχρι 40.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 20.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 4,00ο/οο.
γ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 60.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 40.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 3,00ο/οο.
δ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 100.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 60.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 2,00ο/οο.
ε) Για αξία αντικειμένου μέχρι 400.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 100.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,50ο/οο.
στ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 700.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 400.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,25ο/οο.
ζ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 1.200.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 700.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,10ο/οο.
η) Για αξία αντικειμένου μέχρι 1.800.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 1.200.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,00ο/οο.
θ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 5.000.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 1.800.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 0,90ο/οο.
ι) Για αξία αντικειμένου μέχρι 10.000.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 5.000.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 0,85ο/οο.
ια) Για αξία αντικειμένου μέχρι 40.000.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 10.000.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 0,80ο/οο.
ιβ) Για αξία αντικειμένου άνω των 40.000.000.000 δρχ. ο συντελεστής, για το υπέρ τα 40.000.000.000 δρχ. ποσό, σταθεροποιείται στο ποσοστό 0,75ο/οο.

2. Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών είναι δυνατό να γίνει έκπτωση της δαπάνης εκτιμήσεως μέχρι 20% Για αντικείμενο εκτιμήσεως άνω των 40.000.000.000 δρχ. και για την άνω του ποσού αυτού αξία, δύναται να καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
ειδική έκπτωση δαπάνης εκτίμησης, ανάλογα με τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα της εκτίμησης.

3. Ειδικά για εκτιμήσεις διαμερισμάτων δικαιούχων του ΟΕΚ, η δαπάνη εκτίμησης παραμένει στις 100.000 δρχ.

4. Προκειμένου περί εκτιμήσεως αξίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 50%

5. Ολες οι ανωτέρω δαπάνες εκτίμησης επιβαρύνονται με ΦΠΑ 18%

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο