Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2000 ]

ΠΟΛ.1037/4.2.2000 Φορολογική μεταχείριση των τόκων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι αποκτούνται από 1.1.1999 και μεταγενέστερα από πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή

(Φορολογική μεταχείριση των τόκων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι αποκτούνται από 1.1.1999 και μεταγενέστερα από πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1012340/11002 π.ε./Β' 0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ.
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Δ. 23).
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες : Δημ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 3375311, 312

ΠΟΛ.: 1037


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των τόκων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι αποκτούνται από 1-1-1999 και μεταγενέστερα από πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή. 1012340/11002π.ε./Β0012/ΠΟΛ.1037/4.2.2000

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι στους τόκους οι οποίοι προκύπτουν από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίοι αποκτούνται από Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Ενώσεις Προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να ενδιαφέρει η ιθαγένεια αυτών, καθώς και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 7,5% αν τα ομόλογα έχουν εκδοθεί πριν από την 3.1.1998 και με συντελεστή 10% αν τα ομόλογα έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από την 3.1.1998 και μετά. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή κατά τη λήξη των ομολόγων, ανάλογα αν τα ομόλογα έχουν τοκομερίδια ή όχι και με αυτό το φόρο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων γι' αυτούς τους τόκους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου συνιστούν εισόδημα από κινητές αξίες και αποκτούνται κατά το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή κατά τη λήξη των
ομολόγων, ανάλογα αν τα ομόλογα έχουν τοκομερίδια ή όχι.

3. Οπως έχει γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. 1089083/10505/Β0012/διαταγή μας, όταν πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ημεδαπές ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) μεταβιβάζουν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (μαζί με τα τοκομερίδιά τους, όταν υπάρχουν τέτοια) ή μόνο τοκομερίδια των υπόψη ομολόγων, τότε η ωφέλειά τους από αυτή τη μεταβίβαση (αξία μεταβίβασης μείον αξία κτήσης) συνιστά εισόδημα από κινητές αξίες και ειδικότερα τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι αποκτούνται κατά τη μεταβίβαση.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο
φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου, εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που τα ως άνω Νομικά Πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητάς
τους τούς τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήματα αυτά.

5. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2682/1999 ορίζεται ότι η φορολογία των τόκων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου καταργείται για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού. Η κατάργηση αυτή επεκτείνεται και στους καταβληθησομένους τόκους των υφισταμένων εκδόσεων που αφορούν την τοκοφόρο περίοδο από 1.1.1999 και εφεξής.
Η κατά τα άνω κατάργηση της φορολογίας των τόκων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ισχύει από την 1.1.1999, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ίδιου ως άνω νόμου.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα κ.λπ.), για τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν από την 1.1.1999 και μετά και οι οποίοι αναλογούν από την ίδια ημερομηνία και μετά, απαλλάσσονται της αυτοτελούς φορολογίας των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος έκδοσης των ομολόγων, δηλαδή αν αυτά εκδόθηκαν πριν ή μετά την 1.1.1999. Επειδή, όμως, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακράτησε το προβλεπόμενο ποσό φόρου από όλους τους τόκους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κατέβαλε εντός του 1999, αδιάφορα αν αυτοί αποκτήθηκαν από μόνιμους κατοίκους ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής δεν έτυχαν της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2682/1999 απαλλαγής για τους τόκους που απέκτησαν εντός του έτους 1999. Συνεπώς, το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από τους υπόψη τόκους πρέπει να τους επιστραφεί.

7. Για την επιστροφή του πιο πάνω ποσού φόρου στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών σχετική αίτηση, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν όλα τα σημεία της, την υπογράψουν και τη σφραγίσουν (υπόδειγμά της επισυνάπτεται στην παρούσα). Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: α) από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 1 της υπ' αριθ. 1111582/1932/Α0012/διαταγής μας, από τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα των δικαιούχων ως μονίμων κατοίκων αλλοδαπής και τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα (θεωρημένα) από την αρμόδια Προξενική Αρχή ή να φέρουν επισημείωση (apostille) και β) από βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου από την
Τράπεζα της Ελλάδος Φορέα για τη φύλαξη των τίτλων (θεματοφύλακα), στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κατόχου των τίτλων, η κατηγορία των τίτλων και τα λοιπά στοιχεία που τους εξατομικεύουν, η ονομαστική αξία των τίτλων, οι ημερομηνίες αγοράς και πώλησης των τίτλων και το ποσό των τόκων που αναλογεί στη χρονική περίοδο κατοχής των τίτλων.
Η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, μετά την παραλαβή κάθε αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν και αφού ελέγξει και διαπιστώσει την ορθότητα και την πληρότητά τους, πρέπει να εκδώσει το σχετικό Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης (ΑΦΕΚ) και να επιστρέψει το οικείο ποσό φόρου στον δικαιούχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που δικαιούχοι επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου είναι αλλοδαποί επενδυτικοί οίκοι που έχουν ορίσει θεματοφύλακα στην Ελλάδα, η επιστροφή του οικείου ποσού φόρου σε αυτούς θα γίνεται χωρίς να ερευνάται ποιοι είναι οι πελάτες αυτών.

8. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994, για την εξεύρεση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, οι τραπεζικές και οι ασφαλιστικές ΑΕ θα εκπέσουν από το σύνολο του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου οικονομικού έτους 2000 το φόρο που παρακράτησε η Τράπεζα της Ελλάδος εντός του 1999 από τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και ο οποίος αναλογεί επί των τόκων που προέκυψαν από αυτούς τους τίτλους για το χρονικό διάστημα που ήταν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητας των υπόψη εταιριών, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1047166/10384/Β0012/ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2459/1997 (σχετ. παρ. 9, άρθρου 13).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο