Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2000 ]

ΠΟΛ.1040/3.2.2000 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ,έτους 1999

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ,έτους 1999 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
Δ/νση 30η (ΤΜΗΜΑ Β')
Δ/νση 32η (ΤΜΗΜΑ Β')
Πληροφορίες: ΑΙΚ.ΚΑΡΥΔΑ
Τηλέφωνο: 3647202-5
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1012109/183/28/0014
ΠΟΛ. 1040

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 1999.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.1642/86 (ΦΕΚ 125 Α) όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 31.
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 54
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58 και
δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 58α
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΠΔ 16/1989
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) περί αποδεικτικών εισπράξεως
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 1107147/1239/006Α/14.10.96 (ΦΕΚ 922/Β' 7/10/96) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1999, έντυπο (009/99-Φ.Π.Α.), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.2000 και μέχρι τη θέσπιση νεωτέρου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

2. α) Για των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/1999.
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
1) μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και

2) μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχ/κής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχ/κής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ

Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ΑΆ ΚΑΙ ΒΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΑ
ΓΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΑ
1 25/2/2000 10/5/2000
2 28/2/2000 11/5/2000
3 29/2/2000 12/5/2000
4 1/3/2000 15/5/2000
5 2/3/2000 16/5/2000
- 328 -
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ΑΆ ΚΑΙ ΒΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΑ
ΓΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΑ
6 3/3/2000 17/5/2000
7 6/3/2000 18/5/2000
8 7/3/2000 19/5/2000
9 8/3/2000 22/5/2000
10-50 9/3/2000 23/5/2000
60-00 10/3/2000 24/5/2000

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαδ/κή περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται :

1. μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκειμένους οι οποίοι στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία ΑΆ και ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και

2. μέχρι την 10η ημέρα του 5ου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχ/κής περιόδου για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ. κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαδ/κή περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία.

Στις περιπτώσεις που η διαχ/κή περίοδος λήγει πριν από τη λήξη οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχ/κής περιόδου αν δεν τηρούνται ή τηρούνται ΑΆ και ΒΆ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., και σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχ/κής περιόδου αν τηρούνται βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

δ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.

Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περιπτώσεων βΆ και γΆ δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση α'.

3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του Κεντρικού. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχ/σεις και οι επιχ/σεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συστημένη επιστολή στην οποία εσωκλείουν την εκκαθαριστική δήλωση.

Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Όταν δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής. Όταν όμως υπάρχει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί:

α) η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία,

β) Το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

Η απόφαση αυτή ισχύει που ισχύει από 1.1.1.2000 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ.ΔΡΥΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο