Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 383/25.8.2015 Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

(Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρίας περιορισμένης ευθύνης)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα ,25 Αυγούστου 2015
Αρ. Πρωτ. : 383

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ για την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «............ ΕΠΕ»

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 1610/13.7.2015 ερωτήματος σας σχετικά με το εάν πρέπει να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρίας ..................... ΕΠΕ στο ΓΕΜΗ ειδικό πληρεξούσιο και απόφαση της διαχειρίστριας της άνω εταιρίας, η οποία αφορά εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρίας ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Ως γνωστόν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μίας ΕΠΕ και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει, εάν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, σε όλους τους εταίρους δρώντας συλλογικά (α. 16, ν. 3190/1955). Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νόμου, με το καταστατικό ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω, η διαχείριση των επε ρυθμίζεται κατά τρόπο όμοιο με τη διαχείριση των προσωπικών εταιριών, στις οποίες προέχει το προσωπικό στοιχείο, κατ' αντίθεση προς τις ανώνυμες εταιρίες, όπου επικρατεί το κεφαλαιουχικό στοιχείο. Αποτέλεσμα της άνω αρχής, επί προσωπικών εταιριών, που έχει εφαρμογή και επί επε, είναι ότι η καταστατική διαχειριστική εκπροσώπηση και υποκατάσταση διαχειριστών δεν μπορεί να υπάρξει, η δε τυχόν υφισταμένη καταστατική ρήτρα, με την οποία παρέχεται τέτοια εξουσία διαχείρισης είναι άκυρη, καθότι επί επε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 715 επ. ΑΚ κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρου 754 ΑΚ (βλ. ΑΠ 1829/1997, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΝαυπλ 123/1995 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

Ισχύει δηλαδή στις επε η γενική αρχή που ισχύει στις προσωπικές εταιρίες, σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλο πρόσωπο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του γιατί κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με δικαίωμα του διαχειριστή να διορίζει και να ανακαλεί τους διαχειριστές της επε κατά σφετερισμό του σχετικού δικαιώματος της συνέλευσης των εταίρων ή της πρόβλεψης του καταστατικού για συγκεκριμένο διαχειριστή.

Συνέπεια λοιπόν της άνω ρύθμισης είναι ότι, ενώ στην ανώνυμη εταιρία καταστατική εκπροσώπευση μπορεί να ασκηθεί από τα διοριζόμενα από το Δ.Σ. πρόσωπα, σύμφωνα με την καταστατική ρήτρα (άρθρο 22 §3 ν. 2190/1920), αντίθετα στην επε, τέτοια γενική διαχειριστική εκπροσώπευση ή υποκατάσταση των διαχειριστών δεν μπορεί να υπάρξει, και η τυχόν μάλιστα σχετική καταστατική πρόβλεψη (ρήτρα) που παρέχει τέτοιο δικαίωμα υποκατάστασης του διαχειριστή τυγχάνει άκυρη (βλ. και Νικ. Ρόκα «Εμπορικές Εταιρίες» 7η έκδοση, Νομ. Βιβλιοθήκη 2012, σελ. 543, σημ. 25).

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί, ότι, γενική υποκατάσταση του διαχειριστή με διοριζόμενο από αυτόν διαχειριστή δεν είναι νόμιμη, ως αντίθετη προς την §2 εδ. β του άρθρου 14, και προς τις διατάξεις των άρθρων 8 και 17 του ν. 3190/1955 (βλ. Σπ. Μούζουλο, ΔικΕΠΕ (2009), σελ. 305, Ελ. Λεβαντή, Το Δίκαιον των Εμπορικών Εταιριών, Τομ. Πέμπτος, Περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Πέμπτη έκδ. 1990, σελ. 1940, Κ. Λυμπερόπουλος, Η νομική θέση του διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ΕλλΔνση 1992, σελ. 713 επ).

Αντίθετα, επιτρέπεται μόνον για μεμονωμένες και συγκεκριμένες πράξεις η υποκατάσταση στη διαχείριση και εκπροσώπηση, οπότε δεν πρόκειται για οργανική εκπροσώπηση της εταιρίας από τρίτο μη εταίρο διαχειριστή, αλλά περί απλού πληρεξουσίου, στον οποίο μπορεί να ανατεθούν απολύτως συγκεκριμένες πράξεις περιορισμένου χρονικού ορίζοντα. Έτσι στον πληρεξούσιο ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει συγκεκριμένες πράξεις, περιορισμένης χρονικής διάρκειας που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνιστούν υποκατάσταση έστω και εν μέρει των αρμοδιοτήτων του. Για τον λόγο αυτό άλλωστε οι συγγραφείς και η νομολογία αναφέρονται μόνο σε μεμονωμένες, ορισμένες και ειδικά προσδιορισμένες πράξεις, τόσες όμως στον αριθμό και σε σπουδαιότητα, που να μην αναιρούν τον ρόλο του διαχειριστή (βλ. ΑΠ 1829/1997, ό.π., Ελ. Λεβαντή, ό.π., σελ. 1940, Σπ. Μούζουλα, ό.π., σελ. 305).

Εν προκειμένω ζητείται να καταχωρηθεί στη μερίδα της ................. ΕΠΕ ειδικό πληρεξούσιο και απόφαση της διαχειρίστριας της άνω εταιρίας, η οποία αφορά εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρίας ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ............... ΕΠΕ έναντι του Υπουργείου Παιδείας, για το διάστημα από 15.4.2015 έως 30.6.2016 ορίζεται ο κ. ......... του ........... και της .............. με ΑΔΤ .............».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, πρόκειται για μη σύννομη (και γι' αυτό το λόγο μη εγγραπτέα στη μερίδα της εταιρίας) υποκατάσταση της διαχειρίστριας στην εκπροσώπηση της εταιρίας στο Υπουργείο Παιδείας από τρίτο πρόσωπο, λαμβανομένου υπόψη, ότι η προαναφερόμενη απόφαση της διαχειρίστριας και το επί τη βάσει αυτής χορηγηθέν ειδικό πληρεξούσιο δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη μεμονωμένη πράξη, όπως λ.χ. κατάθεση κάποιου υπομνήματος, κατάθεση κάποιας αίτησης ή λήψη αντιγράφων φακέλου από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά σε μόνιμη και διαρκή εκπροσώπηση της εταιρίας («ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας») και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος («από 15.4.2015 έως 30.6.2016»). Λαμβανομένου υπόψη ότι με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3190/1950 η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπευση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δύναται να ανατεθεί, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα, σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή σε τρίτο πρόσωπο με πρόβλεψη στο καταστατικό ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, καθώς επίσης και ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 §1 εδ. α και β του ν. 3190/1955, η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού και κυρίως περί του διορισμού των διαχειριστών, προκύπτει ότι προκειμένου μια τέτοια εκπροσώπηση της εταιρίας να καταστεί νόμιμη και εγγραπτέα στη μερίδα της στο ΓΕΜΗ, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με τις πλειοψηφίες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, εάν η διαχειρίστρια είναι διορισμένη από το καταστατικό, ή λήψη σχετικής απόφασης από την συνέλευση των εταίρων εάν η διαχειρίστρια είναι διορισμένη από την τελευταία.

Επειδή όμως, όπως εν συνεχεία στις 7/8/2015 μας ενημερώσατε, οι αιτούντες την καταχώρηση (λόγω της άρνησης της Υπηρεσίας σας να προβεί στην εν λόγω καταχώρηση) προσέφυγαν κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (α. 12 ν. 3419/2005) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το οποίο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία "..........διατάσσει την καταχώριση στην οικεία μερίδα της πρώτης αιτούσας, από το
Επιμελητήριο Αχαΐας (ως αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ) της περίληψης: « ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ............................ ΕΠΕ έναντι του Υπουργείου Παιδείας για το διάστημα από 15-4-2015 έως 30-6-2016 ορίζεται ο .............. του ....... και της ................. με ΑΔΤ. ...............»", η Υπηρεσία σας είναι υποχρεωμένη να καταχωρήσει στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ την ως άνω περίληψη.

Η οριστική καταχώρηση θα γίνει βάσει της απόφασης που θα εκδώσει το ανωτέρω αρμόδιο Δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στις 2/10/2015.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο