Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2995/20.8.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 σχετικά με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» και κατάργηση ορισμένων ΚΥΑ και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στον τομέα του οίνου

(Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα 20 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ.:30/003/000/2995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ. : 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Σάμιος, Αρτ. Αλίβερτη
Τηλέφωνο :2106479222, 2106479223
FAX : 210 6468272
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015».

Α.1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, διατάξεις του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) και συγκεκριμένα τις διατάξεις των υποπαραγράφων Δ.6 και Δ.11 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτού με τις οποίες, αντιστοίχως, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α), ενώ καταργούνται ορισμένες ΚΥΑ και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στον τομέα του οίνου.

2. Ειδικότερα:

α. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.2969/2001, με τις προαναφερθείσες κοινοποιούμενες διατάξεις [άρθρο 2, παρ. Δ (υποπαράγραφος Δ.6) του ν.4336/2015] στο τέλος της παραγράφου Γ.3 του άρθρου 7 του εν λόγω ν.2969/2001 - όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α) - προστίθεται εδάφιο με το οποίο, στην περίπτωση συστέγασης και συλλειτουργίας αποσταγματοποιείου με οινοποιείο, παρέχεται η δυνατότητα της συλλειτουργίας του αποσταγματοποιείου με ποτοποιείο – διατηρουμένης βεβαίως της απαγόρευσης της συστέγασης και συλλειτουργίας του αποσταγματοποιείου με οινοπνευματοποιείο Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Περαιτέρω, τροποποιούνται αναλόγως και οι διατάξεις της παραγράφου Δ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου του ν.2969/2001, ώστε να ευρίσκονται πλέον σε συμφωνία με την κατά τα ανωτέρω τροποποιούμενη διάταξη της παραγράφου Γ.3.

β. Όσον αφορά τον τομέα του οίνου, με την προαναφερθείσα διάταξη της υποπαραγράφου Δ.11., καταργούνται ρητά οι υπ’ αριθ. i) ΑΥΟ 9872/1242/17-31-1966 (σχετικά με την παραγωγή και διάθεση συμπυκνωμένου γλεύκους) καθώς και η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11787/10.6.2011 (σχετικά με την έκδοση της αδείας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παραγωγή συμπυκνωμένου γλεύκους μέσω των ΚΕΠ), ii) ΚΥΑ 26650/13-5-1957, 27030/4292/16-6-1971 και 16526/3951/23-8-1975 [σχετικά με την παρασκευή και διάθεση φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδη οίνου] καθώς και η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11789/10.6.2011 [σχετικά με την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώδη οίνου μέσω των ΚΕΠ], ως και iii) οι ΚΥΑ 1849/31-1-1961, 1554/18-9-1966 και η ΑΥΟ 54/2012/20.4.2012 (σχετικά με τους όρους της εμφιάλωσης των οίνων και της λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων) καθώς και η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11788/10-6-2011 (σχετικά με την έκδοση αδείας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων μέσω των ΚΕΠ).

Συνεπώς, καταργουμένων ρητά - κατά τα ανωτέρω - των προαναφερθεισών ΑΥΟ και ΚΥΑ, καταργούνται προφανώς οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις αυτών άδειες (ειδικές και μη) ως και οι όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες όσον αφορά τον έλεγχο κλπ, από τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ – θέματα για τα οποία είχαν εγερθεί, μετά από την εφαρμογή του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α), σχετικά ερωτήματα και στα οποία αναφερόταν το σημείο Α.2β της υπ’ αριθ. 30/077/1016/7.5.2014 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.

Στο σημείο δε αυτό και όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στο σημείο Β.2α – και βεβαίως και στο σημείο Β.2β – της προαναφερθείσας Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.

3. Η έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων του εν λόγω ν.4336/2015 που προαναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού, είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, ήτοι η 20-08-2015.

Β. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο