Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2000 ]

ΠΟΛ.1029/27.1.2000 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2000 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται μ αυτή

(Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2000 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται μ αυτή )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1009741/10109/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTIA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: Αγκιναραστάχακης
Τηλέφωνο: 3375312

ΠΟΛ.: 1029

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικ. έτους 2000 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή»

1009741/10109/Β0012/ΠΟΛ.1029/27.1.00

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'/16.9.1994).
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β')κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Οτι από τις διατάξεις αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2000, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα (Φ-01.012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α) Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών - γαιών, Ε2 (Φ-01.002).

β) Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κλπ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση, γι' αυτά.

γ) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" (Εντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

δ) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" (περ. β', παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο