Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2015 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 166/7/23.7.2015 Προσωρινή αναστολή των διατάξεων του άρθρου 35 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», ως προς τον υπολογισμό της τήρησης ελαχίστων αποθεματικών ασφαλείας και εφαρμογή νέας μεθοδολογίας υπολογισμού

(Προσωρινή αναστολή των διατάξεων του άρθρου 35 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», ως προς τον υπολογισμό της τήρησης ελαχίστων αποθεματικών ασφαλείας και εφαρμογή νέας μεθοδολογίας υπολογισμού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 166/7/23−7−2015

(ΦΕΚ Β' 1763/19-08-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του N. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του N. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) όπως ισχύει, και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.

β) Την από 30/6/2015 (Α΄ 65) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία επιβλήθηκε Τραπεζική αργία.

γ) Την από 18/7/2015 (Α΄ 84) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015».

δ) Τις διατάξεις του Ν. 2206/1994 (Α΄ 62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185).

στ) Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

ζ) Τη με αριθμό 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

η) Τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει.

θ) Τη με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα αποκαλείται «Κανονισμός».

ι) Τα από 07.07.2015 και 13.7.2015 έγγραφα των επιχειρήσεων καζίνο Θράκης, Ρίο και Κέρκυρας (αριθμός εισερχομένων εγγράφων ΠΡΠ7833070715 και ΠΡΠ8040130715, ΠΡΠ8042130715, ΠΡΠ8041130715, αντίστοιχα).

ια) Το με αριθμό 0816/ΚΞ/ΓΞ/8.7.2015 (αριθμός εισερχομένου εγγράφου ΠΡΠ7913080715) έγγραφο του καζίνο Λουτρακίου.

ιβ) Το από 6.7.2015 (αριθμός εισερχομένου εγγράφου ΠΡΠ7805070715) έγγραφο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών (ΟΣΕΤΥΠ).

ιγ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΕΛΣΑΠ 2486 της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Άλλων Παρόχων προς τη Διεύθυνση Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης της Ε.Ε.Ε.Π.

ιδ) Τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

ιε) Την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

ιστ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

ιζ) Την από 21/7/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

ιη) Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:


1. Την προσωρινή αναστολή των διατάξεων του άρθρου 35 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει και εφαρμογή νέας μεθοδολογίας υπολογισμού, ως ακολούθως:

[ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.

1. Το Καζίνο υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση και χωρίς αντίρρηση, να καταβάλει αυθημερόν σε κάθε παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει, οποιοδήποτε ποσό κέρδους του ή οποιοδήποτε ποσό διέθεσε για την αγορά παικτικών μονάδων (μαρκών, πλακών ή μονάδων πίστωσης/credits), τις οποίες δεν στοιχημάτισε.

2. Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παιχνιδιών, το Καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την έναρξη της ημερήσιας λειτουργίας του, ένα ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας.

3. Το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας διακρίνεται σε:

3.1 Απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας.

3.2 Απόθεμα ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών (jackpot).

4. Το απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας υπολογίζεται, σε μηνιαία βάση, με τις εξής παραμέτρους:

4.1 Το μεγαλύτερο από τα ποσά που προκύπτουν για τον αντίστοιχο μήνα των δύο τελευταίων ετών, υπολογιζόμενα με την αφαίρεση του μικτού κέρδους των παιχνιδιών (win) από τη συνολική αξία των χρημάτων και των μονάδων πίστωσης που εισήλθαν στα τυχερά παιχνίδια (drop) και διαιρούμενα δια του αριθμού ημερών του μήνα (Ε).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τον υπολογισμό του ποσού Ε που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2014 θα αφαιρεθεί το win του Μαρτίου 2013 από το drop του ιδίου μήνα του ιδίου έτους και το υπόλοιπο θα διαιρεθεί με τον αριθμό των ημερών του μήνα.

Το ίδιο θα συμβεί και για τον Μάρτιο 2012. Στο τέλος, για τον υπολογισμό του ποσού της υποπαραγράφου αυτής θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο πηλίκο.

4.2 Κλιμακούμενο συντελεστή ασφαλείας, ανάλογα με το μέγεθος του ποσού (Ε) της υποπαραγράφου 4.1.

5. Το απόθεμα ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών (jackpot), ισούται με το συγκεντρωμένο ποσό όλων των προοδευτικών λειτουργιών που διεξάγονται στο καζίνο, περιλαμβανομένης και αυτής των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού, όπως διαμορφώθηκε κατά το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας λειτουργίας του και των ποσών των παραπάνω προοδευτικών λειτουργιών που αποδόθηκαν, αλλά δεν έχουν καταβληθεί ακόμα στους νικητές. Στον παραπάνω τρόπο υπολογισμού του χρηματικού αποθέματος ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών δεν συνυπολογίζονται τα ποσά εκκίνησης που έχουν διατεθεί από τις επιχειρήσεις καζίνο, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις.

6. Ο υπολογισμός του αποθέματος ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

Aπ= E1 x k1 + E2 x k2 + E3 x k3 + E4 x k4 + Ε5 x k5,

όπου Ε είναι το ποσό, όπως έχει προκύψει από τις μαθηματικές πράξεις της υποπαραγράφου 4.1 και k είναι ο συντελεστής της υποπαραγράφου 4.2, που κλιμακώνεται ως εξής:

Ε1 = το τμήμα του Ε ≤ 50.000 € k1 = 2,00
Ε2 = το τμήμα του Ε 50.000 € < Ε ≤ 100.000 € k2 = 1,40
Ε3 = το τμήμα του Ε 100.000 € < Ε ≤ 500.0000 € k3 = 1,20
E4 = το τμήμα του Ε 500.000 € < Ε ≤ 1.000.000 € k4 = 1,00
Ε5 = το τμήμα του Ε > 1.000.000 € k5 = 0,80

6.1 Επίσης, στο Ε της παραγράφου 4.1, εφαρμόζεται συντελεστής μεταβολής (λ), ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με την τρέχουσα παικτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη συνήθη παικτική δραστηριότητα και υπολογίζεται ως εξής:Στη συνέχεια και αφού ληφθούν υπόψιν οι συντελεστές ασφαλείας της υποπαραγράφου 4.2, το χρηματικό απόθεμα συνήθους παικτικής δραστηριότητας, Απ, υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο της παραγράφου 6.

6.2 Σε περίπτωση που ο συντελεστής λ(i) έχει αρνητική τιμή (δηλαδή έχουμε αύξηση της παικτικής δραστηριότητας την τρέχουσα περίοδο έναντι της ίδιας περιόδου των δύο προηγούμενων ετών), επιφέρει αύξηση στο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας.

6.3 Ο συντελεστής μεταβολής λ(i) δεν μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες του 0,5. Σε περίπτωση που ο συντελεστής λ(i) πάρει τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 0,5, απεικονίζοντας δηλαδή πτώση παικτικής δραστηριότητας μεγαλύτερη ή ίση του 50% σε σχέση με την ίδια περίοδο των δύο προηγουμένων ετών, τότε ως συντελεστής μεταβολής λαμβάνεται ο λ της αμέσως προηγούμενης περιόδου [λ(i−1)].

7. Το ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 70.000 ευρώ.

8. Εφόσον το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας είναι μέχρι 100.000 ευρώ, το καζίνο πρέπει να το διαθέτει, στο σύνολό του, στο ταμείο του αποκλειστικά σε μετρητά (σε ευρώ). Αν το απόθεμα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, το καζίνο μπορεί, το υπερβάλλον ποσό και μέχρι του μισού του αποθέματος, να το τηρεί κατατεθειμένο σε Τραπεζικό λογαριασμό.

9. Το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, που κατά τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει σε μετρητά στο ταμείο του Καζίνο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της εξαργύρωσης αλλαγής μαρκών αξίας ή πλακών με μετρητά από τους παίκτες ή/και της καταβολής στους παίκτες των κερδών τους ή/και των χρημάτων τα οποία εισήγαγαν σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή τερματικά ηλεκτρονικών ρουλετών, κ.λπ. και πλέον δεν επιθυμούν να στοιχηματίσουν.

10. Ο Τραπεζικός λογαριασμός του Καζίνο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, παρά αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή ποσών της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία το Καζίνο έχει δικαίωμα, για λόγους ασφαλείας και μετά από συναίνεση του παίκτη, να καταβάλει με δίγραμμη επιταγή. Οι επιταγές αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βεβαίωση απόκτησης εισοδήματος για τους παίκτες. Το ταμείο του Καζίνο δύναται να εξαργυρώνει δίγραμμη επιταγή έκδοσης του στον ίδιο παίκτη, αποκλειστικά και μόνο με μετρητά, ίσης αξίας και δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση αυτή να γίνεται με παικτικές μονάδες. Το Καζίνο, αμέσως μετά το ημερήσιο κλείσιμο της Τράπεζας, στην οποία τηρεί τον παραπάνω λογαριασμό, οφείλει να παραδίδει στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. έγγραφο της Τράπεζας, στο οποίο εμφανίζεται η αναλυτική ημερήσια κίνησή του.

11. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός νέου Καζίνο ή της λειτουργίας ενός υφιστάμενου Καζίνο σε νέα θέση, το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, για τον πρώτο μήνα λειτουργίας ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Για τον καθορισμό λαμβάνονται υπόψη πρόσφατα στοιχεία παικτικής δραστηριότητας άλλων καζίνο με παρεμφερή χαρακτηριστικά και συνθήκες λειτουργίας. Κατόπιν εφαρμόζεται ο υπολογισμός της παραγράφου 6 με ποσό Ε εκείνο του προηγούμενου μήνα. Μετά την πάροδο 12 μηνών λειτουργίας, ως ποσό Ε λαμβάνεται το ποσό Ε του αντίστοιχου μήνα του περασμένου έτους.

12. Ο υπολογισμός της παραγράφου 11 μπορεί, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., να εφαρμόζεται και στην περίπτωση μεταβολών στον αριθμό των μέσων διεξαγωγής ή/ και των διεξαγόμενων παιχνιδιών, που προβλέπεται να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στα οικονομικά αποτελέσματα του καζίνο από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών.]

2. Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει αυτοδίκαια από την παύση ισχύος των επειγουσών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων στο εσωτερικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο