Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 34673/1470/14.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 13801/656/30−4−2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα την «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις σχετικά με τα προβλεπόμενων του εδαφίου γ΄ της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (ΦΕΚ 816/Β΄)

(Τροποποίηση της αριθμ. 13801/656/30−4−2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα την «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις σχετικά με τα προβλεπόμενων του εδαφίου γ΄ της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (ΦΕΚ 816/Β΄))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 34673/1470

(ΦΕΚ Β' 1750/19-08-2015)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/2001).

β) Την περ. Γ΄ του άρθρου 89 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄).

γ) Του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α΄/2013).

δ) Του άρθρου 20 περ. ιβ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 /Α΄).

ε) Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη …και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).

στ) Του Π.δ. 314/25−8−1987 (ΦΕΚ 149/Α΄/1987) τροποποίηση Π.δ. 1022/1977 «Περί εξαιρέσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού εκ της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.δ. 496/1974».

ζ) Του Π.δ. 63/22−4−2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

η) Του Π.δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄/94).

θ) Του άρθρου 21 τoυ Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄).

2. Την αριθμ. Υ58/2015 (ΦΕΚ 253/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Ουρανία Αντωνοπούλου».

3. Την αριθμ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημητρίου Μάρδα» (Β΄ 256).

4. Την αριθμ. Φ.43000/19292/447/4−6−2015 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Kοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1211/B΄/2015).

5. Την αριθμ. 13801/656/30.4.2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 816/Β΄).

6. Το αριθμ. 60253/29−7−2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 1895/43/28−7−2015 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

7. Την αριθμ. 34897/1483/10−8−2015 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υποπαρ. 1 της παρ. ΚΓ της αριθμ. 13801/656/30.4.2015 (ΦΕΚ 816/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στον «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις σχετικά με τα προβλεπόμενων του εδαφίου γ΄ της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» ως εξής:

«ΚΓ. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οι αιτήσεις των παρόχων και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται είτε από την πρώτη του μηνός που έπεται του μήνα λήξης της σύμβασης της υποπαρ. 2 της παρ. ΚΑ της παρούσας, είτε από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υλοποίησης του προγράμματος (υππαρ. 1 της παρ. Δ της παρούσης) και έως την 31.12.2015. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται».

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015

OΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ YΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο